Spodbujamo delovanje šolske prometne službe in zagotavljamo usmeritve za delo ter skupaj s Policijo tudi programe usposabljanja za učence in odrasle prostovoljce. Šolska prometna služba je organizirana v okviru šole in poteka nekaj tednov ob začetku šole in po počitnicah, lahko pa tudi celo leto.

Prostovoljci pomagajo učencem pri prečkanju ceste na nevarnejših odsekih in s svojo prisotnostjo opozarjajo voznike na posebej previdno vožnjo v okolici šolskih poti. S svojim delom pomagajo staršem in ostalim udeležencem v prometu zagotavljati večjo varnost otrok.

Kdo sodeluje

V okviru šolske prometne službe lahko sodelujejo prostovoljci, ki so tradicionalno iz krogov  občinskih SPV, društev šoferjev in avtomehanikov pod okriljem Zveze ZŠAM, društev upokojencev, gasilcev, motorističnih klubov, učitelji predpisov in vožnje, starši ali stari starši šolskih otrok, bližnji prebivalci ter drugi prostovoljci.

Delo prostovoljcev urejata Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), ki omogoča takšno organiziranost in Pravilnik o prometni signalizaciji in opremi na cestah, ki določa opremo. Delo prostovoljcev ureja tudi Zakon o prostovoljskem delu.

ZPrCP v svojem 87. členu omogoča, da šole, organizirane skupine staršev, organizacije za varnost cestnega prometa ali druge institucije organizirajo in izvajajo varnost otrok v cestnem prometu. Zakon zahteva, da morajo biti osebe, ki varujejo otroke pri prečkanju vozišča stare najmanj 21 let, oblečena v oblačila živo rumene barve z vdelanimi odsevnimi trakovi bele barve in morajo uporabljat predpisani prometni znak »ustavi«. Zakon omogoča, da prostovoljci s tem znakom ustavijo prometni tok in omogočijo otrokom varno prečkanje ceste. Vozniki morajo njihov znak spoštovati, za neupoštevanje znaka pa so kaznovani z globo in kazenskimi točkami.

Delo prostovoljcev Šolske prometne službe v ničemer ne spreminja dolžnosti voznikov, da pred vsakim prehodom za pešce ustavijo in dajo prednost pešcem, zlasti otrokom in starejšim, ki želijo prečkati cesto.

V šolsko prometno službo pa so lahko na šoli vključeni tudi otroci, pri nalogah izven prometa, ki pomagajo pri organizaciji različnih aktivnosti prometne vzgoje na šoli, spremljajo promet z varne površine, opozarjajo na pripetost otrok, pomagajo pri izvedbi kolesarskih izpitov itd.

Oprema šolske prometne službe

Pri delu uporabljajo prostovoljci posebno opremo: rumen odsevni telovnik z znakom šolske prometne službe, da so lažje opazni in prepoznavni, ter predpisan prometni znak Ustavi, ki omogoča varen prehod otrok na zaznamovanih prehodih za pešce. Mesta varovanja otrok so posebej označena s prometnim
znakom (lahko tudi troznak). Za prostovoljce, ki opravljajo varovanje v okviru Šolske prometne službe, organiziramo na AVP tudi posebno izobraževanje, kjer spoznajo cilje projekta, osnovni namen varovanja otrok, razvojne značilnosti otrok, ter ključna ravnanja pri varovanju. Izobraževanje mora obsegati tudi praktični trening na mestih, kjer bo varovanje otrok potekalo.

Organizacija

Šolska prometna služba se organizira v okviru šole, v sodelovanju in koordinaciji občinskega SPV, ki zagotavlja tudi strokovno podporo, večinoma pa tudi opremo in gradiva. Smiselno je poskrbeti tudi za zavarovanje odgovornosti prostovoljcev. Prav tako je potrebno pokriti stroške (prevoz, malica) prostovoljcev, ter jih z raznimi izobraževanji, objavami v lokalnih medijih in nenehno podporo spodbujati pri delu. Zelo pomembno je ves čas skrbeti za iskanje in uvajanje novih prostovoljcev.