Prijava ne eNovice

Vozila

Vozila

Postopki Sektorja za vozila
Usposabljanja in izpiti
Ugotavljanje skladnosti
Tehnični pregledi in registracija
Primeri iz prakse

V Sektorju za vozila se opravljajo naslednje naloge:
– vodenje upravnih postopkov z delovnega področja, izbira in pooblaščanje organizacij
za opravljanje nalog s področja vozil ter strokovni nadzor nad njihovim delom,
– vodenje in upravljanje zbirk podatkov in evidenc homologiranih vozil, evidenc izdanih
potrdil o skladnosti, evidenc o opravljenih izpitih in preizkusih usposobljenosti za
kontrolorje in vodje tehničnih pregledov,
– naloge homologacijskega organa v RS – izvajanje postopkov homologacije vozil
(podeljevanje, razširitev in odvzem le-te) in obveščanje tujih homologacijskih
organov,
– nadzor nad proizvajalci s podeljenimi homologacijami,
– izvajanje postopkov posamičnih odobritev vozil,
– usmerjanje in nadzor tehničnih služb pri preskušanju in pregledovanju vozil v
postopkih ugotavljanja skladnosti vozil,
– priprava pojasnil in organiziranje posvetov za izvajalce, ki opravljajo naloge s
področja vozil,
– evidentiranje tipov vozil, homologiranih po tujih nacionalnih predpisih,
– evidentiranje variant in izvedenk vozil,
– pomoč proizvajalcem vozil in njihovim zastopnikom pri izdajanju potrdil o skladnosti,
– dodeljevanje kode WMI proizvajalcem vozil (World Manufacturer Identifier),
– podeljevanje homologacij sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot,
– pooblaščanje strokovnih organizacij za izvajanje identifikacijskih postopkov in ocene
tehničnega stanja vozila,
– pooblaščanje tehničnih služb za izvajanje postopkov posamične odobritve vozil,
– pooblaščanje organizacij za izvajanje tehničnih pregledov in registracij vozil,
– usmerjanje in strokovni nadzor organizacij pooblaščenih za registracijo in tehnične.

V Sloveniji se vodita dva registra vozil, ki pa sta med sabo povezana in sicer:

Centralni register vozil (CRV). Spletna aplikacija – PSO (dostop za tehnične službe)
Matični register vozil (MRVL). Vpogled v podatke o vozilu – emrvl