Začetek šole2018-08-24T09:21:03+00:00

Znak Šolska pot

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa ob začetku šolskega leta pripravlja številne preventivne aktivnosti.

V okviru nacionalne akcije Začetek šole potekajo skupna prizadevanja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Zavoda RS za šolstvo, osnovnih šol, Ministrstva za infrastrukturo, Policije, občinskih SPV in drugih institucij kot Zveze združenj šoferjev in avtomehanikov ter društev upokojencev, družbeno odgovornih podjetij in organizacij, različnih društev, posameznikov in ne nazadnje medijev, za večjo varnost otrok na šolskih poteh.

Z akcijo Začetek šole, ki ga v okviru Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa koordiniramo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, v obdobju od konca avgusta do sredine septembra potekajo razne preventivne aktivnosti.

Akcije ob začetku šolskega leta so zgled učinkovite povezanosti različnih institucij in področij dela, da se zagotavlja najuspešnejše reševanje posameznih problemov.

Želimo, da bi z vsemi aktivnostmi in skupnimi napori zagotovili otrokom varen in prijeten začetek novega šolskega leta.

V tem času poteka vrsta preventivnih aktivnosti:

  • od sredine avgusta potekajo po občinah pregledi šolskih poti ter ukrepi, ki jih je potrebno izvesti pred začetkom šolskega leta,
  • otroci prvih razredov prejmejo knjižice Prvi koraki v svetu prometa; namenjena je staršem, učiteljem in vsem, ki spremljajo šolarje na poti v šolo, saj podrobno predstavlja pravila, ki jih mora otrok poznati za samostojno sodelovanje v prometu kot pešec,
  • izdajamo plakate Poskrbimo za otroke (70×100) ter letake Šolska pot, ki jih občine in šole razdelijo staršem in otrokom, voznikom ter opozarjajo voznike na začetek šole in svetujejo varno ravnanje,
  • na predlog AVP se je uveljavil prometni znak Šolska pot, ki opozarja voznike na izpostavljeno mesto na šolski poti, kjer lahko pričakujejo otroke na potiv v šolo in iz nje
  • izvajanje preventivnih dogodkov z osveščanjem glede varnosti otrok v prometu, ustreznega poučevanja in navajanja otrok na samostojno sodelovanje v prometu ter upoštevanja razvojnih značilnosti otrok

Varovanje otrok na šolskih poteh

Poleg tega se organizira vsako leto varovanje otrok na šolskih poteh.
Varovanje otrok na zaznamovanih prehodih za pešce poteka vsako leto na mestih, kjer je varnost otrok lahko ogrožena na njihovi šolski poti. Kot prostovoljci so vanj vključeni člani občinskih SPV, člani ZŠAM, društev gasilcev in upokojencev, učitelji predpisov in vožnje v avtošolah, starši ter drugi.

Prostovoljci pomagajo učencem prečkati cesto na nevarnejših odsekih in s svojo prisotnostjo opozarjajo voznike na še previdnejšo vožnjo. Tako so začetki šolskega leta, ko so otroci po daljših počitnicah še vedno razigrani in kot začetniki ne poznajo vseh pasti šolskih poti ter zaradi starosti ne zmorejo vseh zahtev sodobnega prometa, še vedno varni. Ob začetku šolskega leta priporočamo, da se izvedejo tudi učne ure z otroki in srečanja za starše, kjer se predstavi in obravnava tudi varnost otrok v prometu (načrti šolskih poti, pravila varnega sodelovanja v prometu, priporočila itd.)

Sodelovanje med šolami in občinskimi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

AVP – Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu sodeluje na lokalni ravni s posameznimi občinskimi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Preko njih razširja gradiva in učne pripomočke, jih usmerja in spodbuja ter sodeluje z njimi pri pripravi različnih prometno-preventivnih akcij. Občinski sveti so nosilec aktivnosti na lokalni ravni, saj sodelujejo z občino, policijo, osnovnimi in srednjimi šolami, zainteresiranimi institucijami in posamezniki.

S kakršnimikoli problemi, ki se nanašajo na prometno varnost vaših učencev ali v okolici vaše šole, se obrnite na vaš občinski svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Kontakte najdete, če sledite tej povezavi.

Organiziran šolski prevoz

Občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so zadolženi tudi za oceno in izdajo mnenj o varnih ali nevarnih šolskih poteh na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli.
Osnovna šola lahko sama ali na pobudo staršev predlaga lokalni skupnosti organiziranje brezplačnega prevoza za tiste učence, katerih varnost je na poti v šolo ogrožena. Občinski svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu preuči prometno situacijo in v skladu s kriteriji za varne šolske poti sprejme ugotovitev glede utemeljenosti predloga šole. Pri pripravi mnenja sodeluje s Policijo, upravljavcem cest, prometnimi strokovnjaki, učitelji itd. Pri odločitvah o nujnosti prevoza učencev zaradi večje ogroženosti na šolski poti je potrebno upoštevati tudi zahteve o varnosti pri prevozih otrok (ustrezna postajališča ali varne površine, s katerih lahko učenci vstopajo in izstopajo iz vozila, ustreznost samega vozila pogojem vožnje skupine otrok itd.).