Prijava ne eNovice

Začetek šole

Prometna varnost otrok

šola2

Otroci so ena izmed najranljivejših skupin udeležencev v prometu, zato je skrb za njihovo varnost ena najpomembnejših nalog vseh, ki sodelujejo in oblikujejo prometno-varnostni sistem. Prometne nesreče so po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije glavni razlog umrljivosti otrok in mladostnikov. Slovenija spada med evropskimi državami v povprečje glede varnosti otrok z 1,5 umrlimi otroki v prometu na milijon. Glede na udeležbo v prometu so mlajši otroci najpogosteje udeleženi v prometnih nesrečah kot potniki v osebnih vozilih (50 %), med starejšimi pa tudi kot vozniki enoslednih motornih koles, kolesarji in pešci. Prometne nesreč otrok se večinoma zgodijo znotraj naselij (67 %) ter v popoldanskih urah (med 14 – 21 h). V letošnjem letu 2017 beležimo 1 smrtno žrtev in 22 hudo poškodovanih med otroki do 15 leta starosti, med umrlimi je bil en otrok do 7 leta kot sopotnik v avtomobilu.

Otroci niso pomanjšani odrasli – pravila za varno ravnanje

Zavedati se moramo, da otroci zaradi majhnosti, svojih razvojnih značilnosti, značilnosti kognitivnega razvoja in večjega vpliva čustev, dojemajo promet drugače kot odrasli. Pred pričetkom šolskega leta svetujemo, da vozniki v bližini šol in vrtcev zmanjšajo hitrost, namenijo otrokom posebno pozornost na šolskih poteh, otrokom odstopijo prednost pri prečkanju na označenih prehodih za pešce, ne parkirajo na površinah za pešce in kolesarje, pri zavijanju levo ali desno v križiščih pa pozorno spremljajo prečkanje otrok na prehodih.

Staršem pa priporočamo, da z otrokom šolsko pot ponovno prehodijo, se z otrokom pogovorijo, ga učijo in mu pokažejo ustrezno ravnanje. Tudi otroci, ki bodo uporabljali organiziran šolski prevoz, morajo poznati pravila, da sedijo vsak na svojem sedežu, ter so med vožnjo vedno pripeti. Otroci v prvem razredu, pa tudi kasneje, če je prometna situacija bolj zahtevna, potrebujejo spremstvo odrasle osebe. Otroci morajo imeti v prvem in drugem razredu OŠ rumeno rutico, ki označuje, da so začetniki v prometu in so zato drugi udeleženci bolj skrbni. V primeru slabe vidljivosti pa tudi odsevnike, kresničke ali druge odsevnike.

S prometno vzgojo ne odlašajmo, ampak jo aktivno izvajajmo tako doma v družini, kot tudi v šolah in medijih. Samo s takšnim načinom vzgoje bomo otroka dobro pripravili, da bo čez nekaj let lahko samostojno sodeloval v prometu kot pešec ali kasneje kot kolesar in voznik. In ne pozabite, da ste sami s svojim vedenjem in ravnanjem otroku lahko najboljši zgled.

Aktivnosti javne agencije ob začetku šole

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa ob začetku šolskega leta pripravlja številne preventivne aktivnosti. V okviru nacionalne akcije Začetek šole potekajo skupna prizadevanja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Zavoda RS za šolstvo, osnovnih šol, Ministrstva za infrastrukturo, Policije, občinskih SPV, nevladnih organizacij, družbeno odgovornih podjetij in organizacij in ne nazadnje medijev za večjo varnost otrok na šolskih poteh. Z akcijo Začetek šole, ki ga v okviru Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa koordinira javna agencija v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport v obdobju od konca avgusta do sredine septembra potekajo razne preventivne aktivnosti. Akcije ob začetku šolskega leta so zgled učinkovite povezanosti različnih institucij in področij dela, da se zagotavlja najuspešnejše reševanje posameznih problemov. Želimo, da bi z vsemi aktivnostmi in skupnimi napori zagotovili otrokom varen in prijeten začetek novega šolskega leta.

V tem času poteka vrsta preventivnih aktivnosti:

  • od sredine avgusta potekajo po občinah pregledi šolskih poti ter ukrepi, ki jih je potrebno izvesti pred začetkom šolskega leta,
  • agencija omogoča na razpisu izbranim osnovnim šolam brezplačno digitalizacijo šolskih poti,
  • otroci prvih razredov prejmejo knjižice Prvi koraki v svetu prometa, ki je namenjena predvsem staršem prvošolcev, v njen so podrobno napisana pravila, ki jih mora otrok poznati za samostojno sodelovanje v prometu kot pešec
  • izdajamo plakate Poskrbimo za otroke (70×100) ter letake Šolska pot, ki jih občine in šole razdelijo staršem in otrokom, voznikom ter opozarjajo voznike na začetek šole in svetujejo varno ravnanje,
  • na pobudo agencije se je uveljavil tudi nov prometni znak Šolska pot, ki opozarja voznike na prisotnost otrok na poti v šolo. Hkrati so na agenciji za vsako slovensko občino zagotovili vsaj 1 triopan znak Šolska pot,
  • agencija želi spodbuditi tudi izvajanje Šolske prometne službe in sicer bomo na 50 osnovnih šolah po Sloveniji izvajali v sodelovanju z Zvezo ZŠAM podaljšano varovanje otrok. S tem želimo zagotoviti varnost otrok na izpostavljenih prehodih za pešce ter spodbuditi aktivnosti varovanja otrok na šolah preko celega leta,
  • da bi vplivali na znižanje znižali hitrosti na lokalnih cestah, kot tudi v okolici šol, so na agenciji občinam v brezplačno uporabo za eno leto podelili 15 prikazovalnikov hitrosti Vi vozite,
  • prav tako agencija podpira projekte nevladnih organizacij, v letošnjem letu bomo sofinancirali skupno 30 projektov v vrednosti preko 100.000,00 eur, od tega jih je 6 namenjenih prav varnosti otrok, za kar bomo namenili skupno 24.200,00 eur,
  • ustrezno poučevanje in navajanje otrok na samostojno sodelovanje v prometu ter upoštevanja razvojnih značilnosti otrok.

Sodelovanje med šolami in občinskimi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
AVP – Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu sodeluje na lokalni ravni s posameznimi občinskimi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Preko njih razširja gradiva in učne pripomočke, jih usmerja in spodbuja ter sodeluje z njimi pri pripravi različnih prometno-preventivnih akcij. Občinski sveti sodelujejo na lokalni ravni z občino, policijo, osnovnimi in srednjimi šolami ter drugimi zainteresiranimi institucijami in posamezniki. S kakršnimikoli problemi, ki se nanašajo na prometno varnost vaših učencev ali v okolici vaše šole, se obrnite na vaš občinski svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Načrti šolskih poti
Izdali smo Smernice za šolske poti, povezava na ŠOLSKE POTI https://www.avp-rs.si/preventiva/solske-poti/. V izdelavi je spletni portal Načrti šolskih poti. Spletna platforma šolskih poti bo nudila boljši pregled nad področjem urejanja šolskih poti v Sloveniji in na ravni občin ter ponuja koristne informacije o prihodih v šolo za učence, učitelje, starše in drugo zainteresirano javnost.

Organiziran šolski prevoz
Občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so zadolženi tudi za oceno in izdajo mnenje o varnih ali nevarnih šolskih poteh na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli.
Osnovna šola lahko sama ali na pobudo staršev predlaga lokalni skupnosti organiziranje brezplačnega prevoza za tiste učence, katerih varnost je na poti v šolo ogrožena. Občinski svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu preuči prometno situacijo. V skladu s kriteriji za varne šolske poti sprejme ugotovitev glede utemeljenosti predloga šole. Pri pripravi mnenja sodeluje s Policijo, upravljavcem cest, prometnimi strokovnjaki, učitelji itd. Pri odločitvah o nujnosti prevoza učencev zaradi večje ogroženosti na šolski poti je potrebno upoštevati tudi zahteve o varnosti pri prevozih otrok (ustrezna postajališča ali varne površine, s katerih lahko učenci vstopajo in izstopajo iz vozila, ustreznost samega vozila pogojem vožnje skupine otrok itd.).
Varnost otrok lahko zagotavljamo le s skupnim prizadevanjem staršev, šole in vseh organizacij v družbi, zato vas prosimo za aktivno sodelovanje in skupno delo.

 

Povezave

Več informacij o prvem šolskem dnevu 2017 v novici Na prvi šolski dan vsi predstavniki pristojnih institucij složno za večjo varnost otrok

Akcijski program Začetek šole 2017

Gradivo za medije

Video glede začetka šole za gluhe in naglušne otroke