Prijava ne eNovice

Začetek šole

šola2Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ob začetku šolskega leta pripravlja številne preventivne aktivnosti. Tako tradicionalno potekajo skupna prizadevanja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Zavoda RS za šolstvo, šol, Ministrstva za infrastrukturo, Policije, občinskih SPV in drugih institucij kot Zveze združenj šoferjev in avtomehanikov ter društev upokojencev, družbeno odgovornih podjetij in organizacij, različnih društev, posameznikov in ne nazadnje medijev, za večjo varnost otrok na šolskih poteh. S projektom Začetek šole, ki ga v okviru Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa koordiniramo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, bodo v obdobju od konca avgusta do sredine septembra potekale razne preventivne aktivnosti.

Več informacij v novici Preventivna akcija začetek šolskega leta
Akcijski načrt Začetek šole 2016 (.pdf)
Video glede začetka šole za gluhe in naglušne otroke (povezava)

V tem času poteka vrsta preventivnih aktivnosti:

  • od sredine avgusta potekajo po občinah pregledi varnih šolskih poti ter ukrepi, ki jih je potrebno izvesti pred začetkom šolskega leta
  • otroci prvih razredovprejmejo knjižice Prvi koraki v svetu prometa, ki je namenjena predvsem staršem prvošolcev, v njen so podrobno napisana pravila, ki jih mora otrok poznati za samostojno sodelovanje v prometu kot pešec
  • izdajamo plakate Šolska pot (70×100) ter trikotne plakate Šolska pot, ki jih občine in šole postavijo v obliki neprometnih znakov v okolici šol
  • izdajamo letake Šolska pot, ki jih občine in šole razdelijo staršem in otrokom, voznikom ter opozarjajo voznike na začetek šole in svetujejo varno ravnanje


prvi koraki-slikaVarovanje otrok
na zaznamovanih prehodih za pešce poteka vsako leto na mestih, kjer je varnost otrok lahko ogrožena na njihovi šolski poti. Kot prostovoljci so vanj vključeni člani občinskih SPV, člani ZŠAM, društev gasilcev in upokojencev, učitelji predpisov in vožnje v avtošolah, starši ter drugi. Prostovoljci pomagajo učencem prečkati cesto na nevarnejših odsekih in s svojo prisotnostjo opozarjajo voznike na še previdnejšo vožnjo. Tako so začetki šolskega leta, ko so otroci po daljših počitnicah še vedno razigrani in kot začetniki ne poznajo vseh pasti šolskih poti ter zaradi starosti ne zmorejo vseh zahtev sodobnega prometa, še vedno varni.

Akcije ob začetku šolskega leta so zgled učinkovite povezanosti različnih institucij in področij dela, da se zagotavlja najuspešnejše reševanje posameznih problemov. Želimo, da bi z vsemi aktivnostmi in skupnimi napori zagotovili otrokom varen in prijeten začetek novega šolskega leta.


Sodelovanje med šolami in občinskimi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
ALFX6948AVP – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu sodeluje na lokalni ravni s posameznimi občinskimi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Preko njih razširja gradiva in učne pripomočke, jih usmerja in spodbuja ter sodeluje z njimi pri pripravi različnih prometno-preventivnih akcij. Občinski sveti sodelujejo na lokalni ravni z občino, policijo, osnovnimi in srednjimi šolami ter drugimi zainteresiranimi institucijami in posamezniki. S kakršnimikoli problemi, ki se nanašajo na prometno varnost vaših učencev ali v okolici vaše šole, se obrnite na vaš občinski svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Načrt šolskih poti
Varna šolska pot je eden izmed pogojev za večjo varnost otrok v cestnem prometu. Prometna varnost učencev je predvsem skrb staršev ali zakonitih zastopnikov, ki morajo poskrbeti, da znajo njihovi otroci varno sodelovati v prometu in dokler tega še ne zmorejo, jih spremljati ali jim zagotoviti spremstvo v prometu, tudi na šolskih poteh. Lokalne skupnosti, šole, sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter drugi strokovni organi in organizacije pa morajo poskrbeti za zagotavljanje pogojev za varno sodelovanje otrok (varne prometne površine, izvajanje prometne vzgoje in drugih preventivnih dejavnosti, vzgojne akcije in pomoč pri prečkanju cest na najnevarnejših mestih na šolskih poteh).

Vsaka šola naj bi imela izdelan Načrt šolskih poti, s katerim učitelji seznanijo starše in otroke ob začetku šolskega leta ter jih opozorijo na najpogostejša nepravilna vedenja in nevarnosti na šolskih poteh. Načrt varnih šolskih poti vsebuje opis posameznega nevarnega mesta ter ustrezno ravnanje otrok in ostalih udeležencev v prometu. Načrt varnih šolskih poti mora viseti na vidnem mestu na šoli.

Vsako leto pozovemo občine in občinske svete za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter šole, da še pred začetkom pouka, pregledajo šolske poti, prometno situacijo v njihovem kraju ter na podlagi ugotovitev izpeljejo vse potrebno za večjo varnost otrok. Največkrat je potrebna postavitev oziroma obnova prometne signalizacije, izvedba različnih tehničnih ukrepov za umirjanje prometa, odstranjevanje ovir za dobro preglednost v križiščih ali pred prehodi za pešce ter izvedba drugih tehničnih ukrepov za večjo varnost pešcev.

Na podlagi pregleda varnih šolskih poti se ugotovi potreba po večjem nadzoru vedenja otrok v prometu in njihovo zavarovanje na šolskih poteh. Varna šolska pot je eden izmed pogojev za večjo varnost otrok v cestnem prometu. Prometna varnost učencev je predvsem skrb staršev ali zakonitih zastopnikov, ki morajo poskrbeti, da znajo njihovi otroci varno sodelovati v prometu in dokler tega še ne zmorejo, jih spremljati ali jim zagotoviti spremstvo v prometu, tudi na šolskih poteh. Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur.l. 97/05, 91.čl.) pravi, da smejo otroci samostojno sodelovati v prometu šele, ko so se starši oziroma drugi zastopniki otroka prepričali, da so otroci sposobni razumeti nevarnosti v prometu in da so seznanjeni s prometnimi razmerami na prometnih površinah. Otroci morajo imeti na poti v vrtec ali v prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo.

Lokalne skupnosti, šole, sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter drugi strokovni organi in organizacije pa morajo poskrbeti za zagotavljanje pogojev za varno sodelovanje otrok (varne prometne površine, izvajanje prometne vzgoje in drugih preventivnih dejavnosti, vzgojne akcije in pomoč pri prečkanju cest na najnevarnejših mestih na šolskih poteh).

V okviru Obdobnega načrta za izvajanje Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa se pripravljajo tudi prenovljene Smernice za izvedbo presoje varnosti na šolskih poteh ter priporočila za pripravo načrtov šolskih poti.

Poleg tega vabimo, da osnovne šole v svoje Vzgojne načrte vključijo tudi vsebine glede varnega ravnanja v prometu ter osnovnih pravil glede Varnih šolskih poti v okolici njihove šole.
Več o aktivnostih in nadgradnji področja urejanja šolskih poti v posebnem članku Smernice za šolske poti .

Organiziran šolski prevoz
Občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so zadolženi tudi za oceno in izdajo mnenje o varnih ali nevarnih šolskih poteh na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli.
Osnovna šola lahko sama ali na pobudo staršev predlaga lokalni skupnosti organiziranje brezplačnega prevoza za tiste učence, katerih varnost je na poti v šolo ogrožena. Občinski svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu preuči prometno situacijo. V skladu s kriteriji za varne šolske poti sprejme ugotovitev glede utemeljenosti predloga šole. Pri pripravi mnenja sodeluje s Policijo, upravljavcem cest, prometnimi strokovnjaki, učitelji itd. Pri odločitvah o nujnosti prevoza učencev zaradi večje ogroženosti na šolski poti je potrebno upoštevati tudi zahteve o varnosti pri prevozih otrok (ustrezna postajališča ali varne površine, s katerih lahko učenci vstopajo in izstopajo iz vozila, ustreznost samega vozila pogojem vožnje skupine otrok itd.).

Varnost otrok lahko zagotavljamo le s skupnim prizadevanjem staršev, šole in vseh organizacij v družbi, zato vas prosimo za aktivno sodelovanje in skupno delo.