Register šol vožnje vodi javna agencija. Do registra lahko dostopate prek povezave:

http://rpo.avp-rs.si/

Podatki, vpisani v register šol vožnje, so javni in jih sme vsakdo pregledovati, prepisovati ali zahtevati izpis iz registra.

Register šol vožnje vsebuje naslednje podatke:
1.     številko vpisa v register;
2.     matično številko poslovnega subjekta;
3.     naziv šole vožnje;
4.     sedež in poslovni naslov;
5.     statusno obliko;
6.     osebno ime učitelja vožnje, učitelja predpisov in strokovnega vodje šole vožnje;
7.     številko dovoljenja oziroma potrdila za opravljanje dela učitelja vožnje, učitelja predpisov in strokovnega vodje šole vožnje;
8.     naslov učilnice, kjer šola vožnje opravlja dejavnost;
9.     naslov oziroma lokacijo vadbene površine;
10.   kategorije, za katere je registrirana;
11.   datum vpisa v register.

V skladu z dvanajstim odstavkom 39. člena Zakona o voznikih  mora šola vožnje prek spletnega mesta najmanj dva dni pred začetkom usposabljanja obvestiti javno agencijo o kraju in času izvajanja posameznega dela teoretičnega dela usposabljnaja kandidatov za voznike. Pred začetkom usposabljanja mora posredovati tudi registrske številke kandidatov za voznike, ki so prisotni na posameznem delu teoretičnega dela usposabljanja. Spremembe že posredovanih podatkov, mora šola vožnje takoj sporočiti javni agenciji.