Program usposabljanja kandidatov za voznike vsebuje teoretični in praktični del.

Teoretični del usposabljanja je sestavljen iz splošnega in dodatnega dela.

Splošni del teoretičnega usposabljanja traja najmanj 16 pedagoških ur in obsega naslednje vsebine:

1.      splošna pravila in predpise v cestnem prometu (načela cestnega prometa, pogoji za vožnjo vozil, predpisi, ki se nanašajo na listine, potrebne za uporabo vozil, pogoji za udeležbo vozila v cestnem prometu, varnostni ukrepi v cestnem prometu, izrazi v cestnoprometni zakonodaji);
2.      udeleženci cestnega prometa (graditev medčloveških odnosov in sobivanje med udeleženci cestnega prometa, dejavniki tveganja, povezani z značilnostmi bolj izpostavljenih, ranljivih in drugače izstopajočih udeležencev cestnega prometa, vpliv lastnosti in značilnosti posameznika na njegovo ravnanje v cestnem prometu ter značilnosti mladih voznikov in voznikov začetnikov, psihofizično stanje udeležencev cestnega prometa in prometne nesreče);
3.      prometna signalizacija in prometna oprema na cestah ter znaki, ukazi in odredbe, ki jih dajejo policisti in druge pooblaščene uradne osebe pri urejanju in nadziranju cestnega prometa;
4.      vožnja po cesti (nadzor nad vozilom med vožnjo po cesti, hitrost, potrebna razdalja med vozili, vožnja v različnih voznih razmerah);
5.      pravila cestnega prometa (pravila varne vožnje, približevanje križišču, razvrščanje in zavijanje, prednost na križišču, znaki za komunikacijo med udeleženci cestnega prometa);
6.      posebnosti v cestnem prometu (delo na cesti, organizirana kolona vozil, vozila s prednostjo in vozila za spremstvo, vozila, ki uporabljajo posebno opozorilno svetilko, ki oddaja svetlobo rumene barve, izredni prevoz);
7.      uporaba vozila v odnosu do okolja.

Splošni del teoretičnega usposabljanja se izvede pred dodatnim delom. Za veljaven splošni del se šteje, če ima oseba veljavno vozniško dovoljenje ali če je zaključila splošni del teoretičnega usposabljanja v šoli vožnje.

Za kandidate za voznika, ki imajo veljaven splošni del teoretičnega usposabljanja, se izvede dodatni del teoretičnega usposabljanja, če se usposabljajo za pridobitev vozniškega dovoljenja:

–        kategorije AM, v trajanju najmanj štirih pedagoških ur;
–        kategorije A1, A2 in A, v trajanju najmanj osmih pedagoških ur;
–        kategorije B1 in B, v trajanju najmanj osmih pedagoških ur;
–        kategorije BE, v trajanju najmanj štirih pedagoških ur;
–        kategorije C1 in C, v trajanju najmanj osmih pedagoških ur;
–        kategorije D1 in D, v trajanju najmanj osmih pedagoških ur;
–        kategorije C1E, CE, D1E in DE, v trajanju najmanj štirih pedagoških ur;
–        kategorije F, v trajanju najmanj 14 pedagoških ur;
–        kategorije G, v trajanju najmanj štirih pedagoških ur.

Za veljaven dodatni del teoretičnega usposabljanja znotraj posamezne alineje prejšnjega odstavka se šteje, če ima oseba veljavno vozniško dovoljenje ali če je zaključila dodatni del teoretičnega usposabljanja v šoli vožnje za kategorijo, navedeno znotraj posamezne alineje.

Dodatni del teoretičnega usposabljanja obsega posebnosti, značilne za posamezno kategorijo ali skupino kategorij, kot so: vožnja motornega vozila na različnih cestnih podlagah (asfalt, beton, tlakovano vozišče, makadam) in ob različnih vremenskih pogojih, dolžnost in odgovornost voznika, vleka priklopnega in pokvarjenega vozila, ravnanje ob okvari, prevoz tovora, prevoz oseb ter vstopanje in izstopanje potnikov, zaščitna oprema in vidnost voznika, oprema vozil in njena uporaba, mehanski vidiki v zvezi s prometno varnostjo, poznavanje vozil in njihovo vzdrževanje, predpisi o prevoznih dokumentih ter druge posebnosti, ki so pomembne za nemoten, umirjen in varen potek cestnega prometa. Pri kategorijah F in G pa tudi varno delo z vozilom in njegovimi priključki.

Kandidat za voznika mora biti pri splošnem delu teoretičnega usposabljanja v šoli vožnje prisoten najmanj 12 pedagoških ur, pri dodatnem delu teoretičnega usposabljanja pa vse pedagoške ure.

Praktični del usposabljanja se izvede v trajanju najmanj 20 učnih ur in obsega:
1.      spoznavanje vozila in učenje osnovnih elementov tehnike vožnje na vadbeni površini;;
2.      učenje vožnje po cestah z redkim prometom v naselju in zunaj njega;;
3.      učenje vožnje v gostem prometu v naselju in zunaj njega podnevi in ponoči;;
4.      učenje osnov tehnik varčne in okolju prijazne vožnje.

Ne glede na prejšnji odstavek se praktični del usposabljanja kandidata za voznika kategorije AM, BE, C1E, CE, D1E, DE in F izvede v trajanju najmanj 16 učnih ur. Kandidat, ki že ima vozniško dovoljenje kategorije A1 ali A2 in se usposablja za pridobitev vozniškega dovoljenja kategorije A2 ali A na podlagi drugega oziroma tretjega odstavka 60. člena Zakona o voznikih, kandidat, ki že ima vozniško dovoljenje kategorije B1 in se usposablja za pridobitev kategorije B, ter kandidat, ki se usposablja za vožnjo skupine vozil, katere največja dovoljena masa presega 3.500 kg in ne presega 4.250 kg, če je vlečnemu vozilu dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik, mora opraviti praktični del usposabljanja v trajanju najmanj devet ur.

Šola vožnje mora izvajati usposabljanje kandidatov za voznike po programu in trajanju programa, kot je to določeno s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi.

Šola vožnje mora prek spletnega mesta najmanj dva dni pred začetkom usposabljanja obvestiti javno agencijo o kraju in času izvajanja posameznega dela teoretičnega usposabljanja kandidatov za voznike. Pred začetkom usposabljanja mora posredovati tudi registrske številke kandidatov za voznike, ki so prisotni na posameznem delu teoretičnega usposabljanja. Spremembe že posredovanih podatkov, mora šola vožnje takoj sporočiti javni agenciji.