V začetku l. 2017 je stopil v veljavo nov Zakon o voznikih, ki v svojem 33. členu določa, da izvaja naloge pristojnega organa v skladu z zakonom, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav pogodbenic za opravljanje reguliranih poklicev v Republiki Sloveniji, javna agencija.

Regulirani poklici v dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike so:

  1. Učitelj vožnje,
  2. Učitelj predpisov,
  3. Strokovni vodja šole vožnje,
  4. Izvajalec programov usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo (trener vadbe varne vožnje in izvajalec programa skupinske delavnice o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci v cestnem prometu),
  5. Izvajalec izobraževanja in dodatnega usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in varne vožnje,
  6. Ocenjevalec na vozniškem izpitu,
  7. Izvajalec rehabilitacijskih programov (edukacijske in psihosocialne delavnice).

ZVoz-1 predpisuje, da lahko usposabljanje kandidatov za voznike motornih vozil opravljajo gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, javni in zasebni izobraževalni zavodi in druge pravne osebe zasebnega prava, policija in vojska, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. Zaradi zahtev Direktive o storitvah in za zagotavljanje prostega pretoka storitev je v zakonu dodana novost, da lahko dejavnosti usposabljanja kandidatov v Republiki Sloveniji opravljajo tudi pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v drugi državi članici Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora, ki izpolnjujejo s tem zakonom določene pogoje. Dejavnost lahko opravljajo stalno, prek ustanovljene podružnice v Republiki Sloveniji ali čezmejno, torej občasno ali začasno, če so izpolnjeni pogoji za zakonito opravljanje dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike v državi sedeža.

Odločbo o registraciji šole vožnje izda javna agencija, ki tudi vodi register šol vožnje, šola vožnje pa mora vsako spremembo, ki vpliva na točnost podatkov v registru, prijaviti v 15 dneh. Šola vožnje sme začeti opravljati dejavnost usposabljanja kandidatov za voznike šele, ko jo javna agencija vpiše v register šol vožnje. Slednje javna agencija izvrši po pravnomočnosti odločbe.

Področna zakonodaja:

Zakon o voznikih

Zakon o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev

Več informacij o priznavanju poklicnih kvalifikacij najdete tudi na povezavi http://www.reguliranipoklici.si/

Kontakt: Sektor za voznike, tel.: 01/478 89 52, e-naslov: vozniki@avp-rs.si