Morebitne odjave se upoštevajo le v pisni obliki najmanj 3 delovne dni pred datumom izvedbe delavnice. Kasnejših odjav ne bomo upoštevali in vam bomo zaračunali stroške udeležbe na delavnici v celoti.

Izjemoma lahko udeleženec odstopi od udeležbe tudi v roku krajšem od treh delovnih dni v primeru težje bolezni, težje poškodbe, zapletov v zvezi z nosečnostjo ali smrti, če je po plačilu kotizacije katera od navedenih okoliščin nastopila na strani udeleženca ali z njim povezane osebe. Pojem povezane osebe pomeni:
– sorodnike (zakonec/zunajzakonski partner, otrok, starši, stari starši in bratje ter sestre);
– skrbnike mladoletne osebe.

Iz razloga duševne bolezni ali duševne motnje je odstop od udeležbe mogoč le s potrdilom zdravnika specialista (psihiatra) o nezmožnosti za delo ali s potrdilom delodajalca o odsotnosti z dela zaradi nezmožnosti za delo.

Iz razloga kronične bolezni je odstop od udeležbe na delavnici mogoč le na podlagi zdravniško potrjenega nepričakovanega poslabšanja udeleženčevega zdravstvenega stanja, pod pogojem, da je bilo njegovo zdravstveno stanje stabilno ob prijavi na delavnico.

Verodostojni listinski dokazi iz prejšnje točke so:

– potrdilo zdravnika oziroma zdravnika specialista, kadar gre za bolezen ali poškodbo, ki se specialistično zdravi,
– dokaz o sorodstveni zvezi, kadar se uveljavlja odstop od udeležbe iz razloga smrti bližnjega,
– potrdilo delodajalca o odsotnosti z dela zaradi nezmožnosti za delo, kadar se uveljavlja odstop od udeležbe iz razloga duševne bolezni ali duševne motnje.

Udeleženec lahko uveljavlja pravico do odjave od udeležbe na delavnici zaradi okoliščin le ob predložitvi ustreznih verodostojnih listinskih dokazov.

Odstopa od udeležbe na delavnici ni mogoče uveljaviti:
– če si je udeleženec okoliščino povzročil sam oziroma je nezmožnost udeležbe na rehabilitacijskem programu posledica zlorabe alkohola in/ali drog, sodelovanja v neredih ali sodelovanja pri nevarnih športih ali drugače nevarnih aktivnostih;
– če je nezmožnost udeležbe na rehabilitacijskem programu posledica aretacije, pripora, zapora, izgona iz države, konfiskacije premoženja.

Potrdilo o opravljeni edukacijski ali psihosocialni delavnici se izda glede na namen, naveden ob prijavi na delavnico in velja šest mesecev od datuma zaključka dodatnega usposabljanja.