Za vpis nove šole vožnje v register šol vožnje in za vse naslednje spremembe (vpis ali izbris) poslovnega prostora, učilnice, vadbene površine ter kategorij usposabljanja, je potrebno vložiti vlogo pri javni agenciji. K vlogi je potrebno priložiti ustrezna dokazila. Za opravljanje dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike javna agencija izda odločbo.

Odločba se izda za tisto kategorijo motornih vozil, za katero šola vožnje izpolnjuje predpisane pogoje. Javna agencija izda odločbo tudi za čezmejno opravljanje dejavnosti, vendar le tisti pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku, ki ima v državi pogodbenici, kjer ima sedež, enakovredno dovoljenje za opravljanje dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike in izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 30. člena tega zakona.

Dejavnost usposabljanja kandidatov za voznike lahko opravljajo gospodarske družbe, javni in zasebni izobraževalni zavodi in druge pravne osebe zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, policija in vojska, ki izpolnjujejo pogoje, določene v 30. členu Zakona o voznikih in drugih predpisih.

Šola vožnje sme začeti opravljati dejavnost usposabljanja kandidatov za voznike, ko jo javna agencija vpiše v register šol vožnje.

Šola vožnje, vpisana v register šol vožnje, mora javno agencijo pisno obvestiti o vsaki spremembi (v zvezi s podatki navedenimi v registru šole vožnje), ki je nastala po vpisu v register šol vožnje, in sicer najkasneje v 15 dneh od nastanka spremembe.

Obrazec vloge za vpis v register šol vožnje je dosegljiv prek spodnje povezave:

Vloga za vpis v register šol vožnje

K vlogi je potrebno priložiti vsa ustrezna dokazila, in sicer:

  • za vpis nove šole vožnje v register šol vožnje vsa dokazila, ki so navedena na drugi strani obrazca/vloge,
  • za vpis sprememb pa vsa relavantna dokazila o spremembi poslovnega prostora, učilnice, vadbene površine ali kategorij usposabljanja.

O vseh ostalih spremembah v šoli vožnje se javno agencijo obvesti z dopisom in priloži ustrezna dokazila.

Stranka pri vložitvi vloge za vpis šole vožnje v register šol vožnje plača upravno takso. Znesek upravne takse se nakaže na račun Javne agencije RS za varnost prometa, Kotnikova ul. 19a, 1000 Ljubljana, TRR št. SI56 0110-0100-0315-637; sklic: 11 16560-7111002; namen nakazila: upravna taksa.

Upravna taksa je določena v Zakonu o upravnih taksah in znaša 22,60 EUR (za vlogo 4,50 EUR in izdajo pooblastila (odločbe) 18,10 EUR).

Če je šola vožnje izbrisana iz registra šol vožnje zaradi neizvajanja usposabljanja v skladu z Zakonom o voznikih in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, se sme ponovni vpis v register izvesti po preteku treh let od izdane odločbe o izbrisu iz registra šol vožnje. V tem roku se v register šol vožnje ne sme vpisati šola vožnje, katere zakoniti zastopnik ali strokovni vodja šole vožnje je oseba, ki je bila zakoniti zastopnik ali strokovni vodja šole vožnje, izbrisane iz registra šol vožnje.

kontakt: Mateja Jelovčan, tel.: 01/478 89 67, e-naslov:

mateja.jelovcan1@avp-rs.si