Javna agencije Republike Slovenije za varnost prometa (v nadaljnjem besedilu: javna agencija) zagotavlja opravljanje vozniških izpitov na nekaj več kot 20 lokacijah po Sloveniji. V skladu z notranjo organizacijo javne agencije so posamezne lokacije povezane v Območja. Takšnih Območij je pet.

Kandidat za voznika motornih vozil (v nadaljnjem besedilu: kandidat) se priglasi k vozniškemu izpitu pri upravni enoti. Upravna enota preveri izpolnjevanje pogojev za opravljanje vozniškega izpita ter kandidata, če izpolnjuje pogoje, prijavi k teoretičnemu in praktičnemu delu vozniškega izpita. Pri upravni enoti se uredi tudi morebitna odjava ali preprijava, če kandidat pravočasno ugotovi (najmanj dva delovna dneva prej), da ob dogovorjenem času ne bo mogel pristopiti k vozniškemu izpitu. Listine, ki jih mora kandidat glede na kategorijo vozniškega izpita in namen priglasitve oziroma prijave predložiti, so določene v 3. členu Pravilnika o vozniškem izpitu.

Kandidatu, ki iz opravičenega razloga ne pristopi k vozniškemu izpitu, upravna enota na podlagi predloženih dokazil določi nov termin za izpit. Razlog je upravičen, če ga kandidat ni zakrivil sam oziroma če je nastal kakšen nepredvidljiv dogodek, ki je kandidatu preprečil pristop k izpitu ali dogodek, ki ga ni bilo mogoče preprečiti.

Če kandidat brez upravičenega razloga ne pristopi k izpitu ob dogovorjenem času ali če pred začetkom izpita odstopi ali ne predloži predpisanih listin in dokazil ali nima pripomočkov za vožnjo, ki so vpisani v njegovem zdravniškem spričevalu, se mora za opravljanje izpita ponovno prijaviti pri upravni enoti.  V tem primeru se glede stroškov izpita šteje, kot da je kandidat izpit opravljal.

Pogoji za opravljanje vozniškega izpita

Vozniški izpit za voznika motornih vozil lahko v Republiki Sloveniji opravljajo kandidati, ki imajo v Republiki Sloveniji običajno prebivališče (pomen izraza “običajno prebivališče” določa četrta točka prvega odstavka 2. člena Zakona o voznikih) ali predložijo dokaze, da v Republiki Sloveniji študirajo že vsaj šest mesecev.

Vozniški izpit je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela, razen vozniški izpit za vožnjo motornih vozil kategorije G, ki je sestavljen samo iz teoretičnega dela. Teoretični del vozniškega izpita smejo opravljati kandidati za voznika, ki so v šoli vožnje zaključili teoretični del usposabljanja in z veljavnim zdravniškim spričevalom dokažejo, da so telesno in duševno zmožni voziti motorno vozilo tiste kategorije, za katero se priglašajo na vozniški izpit. Praktični del vozniškega izpita smejo opravljati kandidati za voznika, ki izpolnjujejo pogoje, določene za pridobitev pravice voziti motorno vozilo, so uspešno opravili teoretični del vozniškega izpita in so v šoli vožnje zaključili praktični del usposabljanja. Izpit iz prve pomoči, ki je del izpita za voznike kategorij A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D in DE ter je pogoj za prijavo k teoretičnemu delu izpita, opravi kandidat  pri pristojni organizaciji Rdečega križa.

Za osebe, ki jim je izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja po zakonu, ki ureja prekrške, se glede pogojev za opravljanje vozniškega izpita uporabljajo določbe četrtega odstavka 64. člena in devetega odstavka 72. člena Zakona o voznikih.

Druge koristne informacije v zvezi z opravljanjem vozniškega izpita

Zdravstveni pregled, ki ga je treba opraviti pred začetkom praktičnega dela usposabljanja, opravi kandidat pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, ki izpolnjuje predpisane pogoje. Seznam je dosegljiv preko spodnje povezave:

https://www.gov.si/teme/pregledi-voznikov/

Kandidat za voznika motornih vozil opravlja vozniški izpit na lokaciji, ki si jo ob prijavi sam izbere. Na vozniškem izpitu se ugotavlja, ali ima kandidat za voznika znanje in spretnosti, predpisane s programom in pogoji ocenjevanja na vozniškem izpitu. Teoretični del izpita se opravlja z uporabo računalnika (elektronsko preverjanje znanja). Praktični del izpita je sestavljen iz treh delov:

  • prvi del obsega pripravo na vožnjo, pregled vozila z vidika prometne varnosti, ter preverjanje predpisanih znanj in spretnosti, ki jih v drugem in tretjem delu izpita ni mogoče preveriti;
  • drugi del zajema preizkus spretnosti pri vožnji vozila, ki praviloma poteka na vadbeni površini;
  • tretji del zajema preizkus vožnje vozila v cestnem prometu.

Program in merila ocenjevanja na vozniškem izpitu so podrobneje določena v Prilogi 1 Pravilnika o vozniškem izpitu.

V primeru, da kandidat opravlja teoretični del izpita s pomočjo tolmača za tuji jezik, mora biti oseba, ki tolmači, sodni tolmač.  Sodnega tolmača si zagotovi kandidat sam.

V primeru, da oseba uveljavlja pravico do uporabe slovenskega znakovnega jezika, se glede rabe jezika uporabljajo predpisi, ki urejajo uporabo slovenskega znakovnega jezika.

Strokovni nadzor

Strokovni nadzor nad izvajanjem določb Zakona o voznikih in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, ki se nanašajo na vozniške izpite, opravlja ministrstvo, pristojno za promet (Ministrstvo za infrastrukturo), javna agencija pa izvaja strokovni nadzor nad ocenjevanjem na vozniškem izpitu.

Zaradi GDPR YouTube potrebuje dovoljenje za prikaz. Več o tem si lahko preberete na strani Politika zasebnosti.
Dovolim prikaz te vsebine
Zaradi GDPR YouTube potrebuje dovoljenje za prikaz. Več o tem si lahko preberete na strani Politika zasebnosti.
Dovolim prikaz te vsebine
Zaradi GDPR YouTube potrebuje dovoljenje za prikaz. Več o tem si lahko preberete na strani Politika zasebnosti.
Dovolim prikaz te vsebine
Zaradi GDPR YouTube potrebuje dovoljenje za prikaz. Več o tem si lahko preberete na strani Politika zasebnosti.
Dovolim prikaz te vsebine