Organiziranost

Organiziranost 2018-06-20T10:57:29+00:00

Organigram

Organiziranost

Organa agencije sta direktor in svet agencije.

Direktor agencije:

Direktor agencije je mag. Igor Velov.

Direktor zastopa in predstavlja agencijo. Organizira in vodi delo ter poslovanje agencije, izdaja pravne akte v posamičnih zadevah, predlaga poslovno politiko in ukrepe, predlaga program dela ter finančni načrt agencije ter letno poročilo, pripravlja predloge splošnih aktov, ki jih sprejema svet, in druge strokovne podlage za njegovo delo, izvaja program dela in poslovno politiko agencije, podpisuje dokumente in pogodbe, ki se nanašajo na poslovanje agencije, zagotavlja, da agencija posluje v skladu z zakoni, predlaga sklic seje sveta, pripravlja poročila o delu in poslovanju agencije ter poroča svetu o poslovanju agencije ter opravlja druge zakonsko opredeljene naloge.

Svet agencije ima predsednika in člane, imenovane s strani ustanovitelja agencije in izbranih na podlagi javnega poziva izmed predstavnikov uporabnikov, strokovnih organizacij in organizacij civilne družbe. Člane sveta imenuje vlada za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Člani sveta Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa:
– Jure Prestor, predsednik,
– mag. Vesna Kerstin Petrič, namestnica predsednika,
– mag. Emilija Placer Tušar
– mag. Srečko Jarc,
– dr. Peter Lipar
– Lidija Flajs,
– David Razboršek,
– dr. Marko Polič,
– dr. Marjan Bilban,
– Barbara Klemen,
– In Zvonko Milković.

Svet skrbi za delovanje agencije v javnem interesu, sprejema splošne akte agencije in s soglasjem vlade morebitno tarifo, sprejema program dela in finančni načrt, letno in druga poročila agencije, predlaga imenovanje in razrešitev direktorja ter daje soglasje k imenovanju namestnika direktorja, daje usmeritve in navodila za delo ter predloge in mnenja o posameznih vprašanjih, imenuje strokovne komisije in druga delovna telesa za obravnavanje in proučevanje posameznih vprašanj ter opravlja druge zakonsko določene naloge.

Svet skrbi za delovanje agencije v javnem interesu, sprejema splošne akte agencije in s soglasjem vlade morebitno tarifo, sprejema program dela in finančni načrt, letno in druga poročila agencije, predlaga imenovanje in razrešitev direktorja ter daje soglasje k imenovanju namestnika direktorja, daje usmeritve in navodila za delo ter predloge in mnenja o posameznih vprašanjih, imenuje strokovne komisije in druga delovna telesa za obravnavanje in proučevanje posameznih vprašanj ter opravlja druge zakonsko določene naloge.

Za strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno izvrševanje nalog, ter za učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog na posameznih ožjih delovnih področjih iz pristojnosti agencije, ki so, glede na naravo, vrsto in način opravljanja medsebojno povezane, so v agenciji organizirane naslednje notranje organizacijske enote:

  • Odnosi z javnostmi

Kaja Šindič
T: 01 478 88 13
E: pr@avp-rs.si

  • Služba za splošne zadeve

Vodja službe: Urška Naglič
T: 01 478 89 70
E: urska.naglic@avp-rs.si
Naloge te službe obsegajo področje dela: financ in računovodstva, organizacije in kadrov ter informatike.

  • Sektor za vozila

Vodja sektorja: mag. Tomaž Svetina
T: 01 478 84 32
E: tomaz.svetina@avp-rs.si
Naloge tega sektorja so zlasti vodenje upravnih postopkov z delovnega področja, izbiranje in pooblaščanje organizacij za opravljanje nalog s področja vozil ter izvajanje strokovni nadzor nad njihovim delom.

  • Sektor za voznike

Vodja sektorja: mag. Saša Jevšnik Kafol
T: 01 478 88 10
E: sasa.jevsnik-kafol@avp-rs.si
Naloge tega sektorja so zlasti izvajanje izobraževalnih programov z delovnega področja, vodenje upravnih postopkov z delovnega področja, izbiranje in pooblaščanje organizacij za opravljanje nalog s področja voznikov ter izvajanje strokovnega nadzora nad njihovim delom.

  • Sektor za razvoj in koordinacijo varnosti cestnega prometa

Vodja sektorja: Vesna Marinko
T: 01 478 89 57
E: vesna.marinko@avp-rs.si
Naloge tega sektorja so zlasti vodenje, koordiniranje ter nadziranje operativnih nacionalnih prometno-varnostnih procesov ter koordiniranje Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 ter načrtovanje, vodenje in koordiniranje izvajanja operativnih nalog in programov s področja varnosti cestnega prometa, potrebnih za izvajanje nacionalnega programa varnosti cestnega prometa.

  • Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Vodja sektorja: dr. Mateja Markl
T: 01 478 88 68
E: mateja.markl@avp-rs.si
Naloge tega sektorja so zlasti vodenje, koordinacija, vsebinska priprava in izvajanje preventivnih aktivnosti v cestnem prometu ter nacionalnih preventivnih akcij skladno s strateškimi dokumenti ter razvijanje, pospeševanje in izvajanje prometne vzgoje in prometno vzgojnih programov.

  • Sektor za vozniške izpite

Vodja sektorja: Robert Gril
T: 01 478 88 48
E: robert.gril@avp-rs.si
Naloge tega sektorja so predvsem zagotavljanje opravljanja vozniških izpitov. V Sloveniji imamo 5 območij za opravljanje vozniških izpitov. Oglejte si lokacije za opravljanje vozniških izpitov.