Organigram

Organigram Agencije za varnost prometa
Organa agencije sta direktor in svet agencije.

V.d. direktorice agencije

V.d. direktorice agencije - Vesna Marinko, mag. upr. ved.

V.d. direktorice agencije – Vesna Marinko, mag. upr. ved.

V.d. direktorice agencije je Vesna Marinko, mag. upr. ved.

V.d. direktorice zastopa in predstavlja agencijo.

 • Organizira in vodi delo ter poslovanje agencije,
 • izdaja pravne akte v posamičnih zadevah,
 • predlaga poslovno politiko in ukrepe,
 • predlaga program dela ter finančni načrt agencije ter letno poročilo,
 • pripravlja predloge splošnih aktov, ki jih sprejema svet, in druge strokovne podlage za njegovo delo,
 • izvaja program dela in poslovno politiko agencije,
 • podpisuje dokumente in pogodbe, ki se nanašajo na poslovanje agencije,
 • zagotavlja, da agencija posluje v skladu z zakoni, predlaga sklic seje sveta, pripravlja poročila o delu in poslovanju agencije ter
 • poroča svetu o poslovanju agencije ter opravlja druge zakonsko opredeljene naloge.

Svet agencije

Svet agencije ima predsednika in člane, imenovane s strani ustanovitelja agencije in izbranih na podlagi javnega poziva izmed predstavnikov uporabnikov, strokovnih organizacij in organizacij civilne družbe. Člane sveta imenuje vlada za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.

 • Jure Prestor, predsednik,

 • mag. Emilija Placer Tušar,

 • dr. Peter Lipar

 • mag. Vesna Kerstin Petrič,

 • Tatjana Voj

 • prof. dr. Marko Polič,

 • David Razboršek,

 • Zvonko Milkovič,

 • Peter Jevšinek.

Svet skrbi za delovanje agencije v javnem interesu, sprejema splošne akte agencije in s soglasjem vlade morebitno tarifo, sprejema program dela in finančni načrt, letno in druga poročila agencije, predlaga imenovanje in razrešitev direktorja ter daje soglasje k imenovanju namestnika direktorja, daje usmeritve in navodila za delo ter predloge in mnenja o posameznih vprašanjih, imenuje strokovne komisije in druga delovna telesa za obravnavanje in proučevanje posameznih vprašanj ter opravlja druge zakonsko določene naloge.

Notranje organizacijske enote

Za strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno izvrševanje nalog, ter za učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog na posameznih ožjih delovnih področjih iz pristojnosti agencije, ki so, glede na naravo, vrsto in način opravljanja medsebojno povezane, so v agenciji organizirane naslednje notranje organizacijske enote:

Odnosi z javnostmi
Odnosi z javnostmiNina Kumerdej
T: 01 478 89 53
E: pr@avp-rs.si
Služba za splošne zadeve
Služba za splošne zadeveVodja službe: Urška Naglič
T: 01 478 89 70
E: urska.naglic@avp-rs.si
Naloge te službe obsegajo področje dela: financ in računovodstva, organizacije in kadrov ter informatike.
Sektor za vozila
Sektor za vozilaVodja sektorja: mag. Tomaž Svetina
T: 01 478 84 32
E: tomaz.svetina@avp-rs.si
Naloge tega sektorja so urejanje področja ugotavljanja skladnosti vozil, tehničnih pregledov vozil in registracije vozil. Izvajanje upravnih postopkov s področja vozil, pooblaščanje organizacij zs opravljanje nalog s področja vozil in strokovno usmerjanje organizacij, ki izvajajo postopke ugotavljanja skladnosti, tehničnih pregledov in registracije vozil.
Sektor za voznike
Sektor za voznikeVodja sektorja: mag. Saša Jevšnik Kafol
T: 01 478 88 10
E: sasa.jevsnik-kafol@avp-rs.si
Naloge tega sektorja so zlasti izvajanje izobraževalnih programov z delovnega področja, vodenje upravnih postopkov z delovnega področja, izbiranje in pooblaščanje organizacij za opravljanje nalog s področja voznikov ter izvajanje strokovnega nadzora nad njihovim delom.
Sektor za razvoj in koordinacijo varnosti cestnega prometa
Sektor za razvoj in koordinacijo varnosti cestnega prometaVodja sektorja: Andraž Murkovič
T: 01 478 89 54
E: andraz.murkovic@avp-rs.si
Naloge tega sektorja so zlasti vodenje, koordiniranje ter nadziranje operativnih nacionalnih prometno-varnostnih procesov ter koordiniranje Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 ter načrtovanje, vodenje in koordiniranje izvajanja operativnih nalog in programov s področja varnosti cestnega prometa, potrebnih za izvajanje nacionalnega programa varnosti cestnega prometa.
Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem prometuVodja sektorja: dr. Mateja Markl
T: 01 478 88 68
E: mateja.markl@avp-rs.si
Naloge tega sektorja so zlasti vodenje, koordinacija, vsebinska priprava in izvajanje preventivnih aktivnosti v cestnem prometu ter nacionalnih preventivnih akcij skladno s strateškimi dokumenti ter razvijanje, pospeševanje in izvajanje prometne vzgoje in prometno vzgojnih programov.
Sektor za vozniške izpite
Sektor za vozniške izpiteVodja sektorja: Robert Gril
T: 01 478 88 48
E: robert.gril@avp-rs.si
Naloge tega sektorja so predvsem zagotavljanje opravljanja vozniških izpitov. V Sloveniji imamo 5 območij za opravljanje vozniških izpitov. Oglejte si lokacije za opravljanje vozniških izpitov.