Zakonodaja s področja vozil določa, da fizična ali pravna oseba, ki želi registrirati in začeti uporabljati vozilo kot starodobno, vloži pri strokovni organizaciji zahtevo za razvrstitev vozila kot starodobno vozilo. Po izvedeni identifikaciji vozila strokovna organizacija razvrsti vozilo kot starodobnik, če vozilo izpolnjuje pogoje skladno s predpisi.

Starodobnik je vozilo, ki je bilo izdelano pred 30 ali več leti, ohranjeno in tehnično vzdrževano tako, da je skladno z originalno konstrukcijsko sestavo in obliko in se zaradi svojega zgodovinskega in tehničnega pomena ne uporablja za vsakodnevne prevoze.

Zahtevi za podelitev statusa starodobnika je treba priložiti dokumente, iz katerih so razvidni proizvajalec, leto izdelave vozila in tehnični podatki o vozilu. Strokovna organizacija od vložnika zahteva predložitev poročila o izpolnjevanju zahtev iz prejšnjega odstavka, ki ga izda nacionalna organizacija za starodobnike, ki je članica Mednarodne zveze starodobnih vozil (FIVA), s pravico izdaje dokumentov o razvrstitvi vozil po pravilih te mednarodne organizacije.

Vložnik, ki želi za vozilo, ki ga uvaža iz tujine, pridobiti status starodobnega vozila, mora vložiti vlogo na pristojno strokovno organizacijo.

Postopek za podelitev statusa starodobnika je za vozila, ki so že bila kdaj registrirana v Republiki Sloveniji, enak kot za uvožena vozila. Vložiti je potrebno vlogo na pristojno strokovno organizacijo.

Kje in kako
Postopek se opravi na strokovni organizaciji za ugotavljanje skladnosti vozil.
Usmeritve za izvedbo postopka so dostopne pod zaporedno številko B29.