Zadnja sprememba: 24.01.2017

Splošno
Izvedba izpitov
Pogoji za prijavo na izpit
Priprava prijave na izpit
Priprava priponk k prijavi na izpit
Obvestilo kandidatu
Odjava od izpita
Izpitna vprašanja

Javna agencija za varnost prometa (AVP) izvaja, skladno z zakonodajo s področja vozil, ki je objavljena na spletni strani MZI:  http://www.mzi.gov.si, izpite za referenta, kontrolorja ali vodjo tehničnih pregledov. Izpiti se izvajajo predvidoma enkrat mesečno in sicer:

Za referente, kontrolorje in vodje tehničnih pregledov predvidoma v prvi polovici meseca.

Izvedba izpitov

– Izpiti se izvajajo, ko je praviloma na izpit prijavljenih vsaj sedem kandidatov.
– Vsi kandidati, ki bodo poslali popolne prijave do zadnjega delovnega dne v mesecu, bodo prijavljeni na prvi naslednji izpitni rok.
– V kolikor bo prijavljenih preveč kandidatov za en izpitni rok, bodo imeli prednost kandidati, ki bodo prej poslali popolne prijave. Ostali kandidati bodo razporejeni na naslednje izpitne roke.

Pogoji za prijavo na izpit

Na izpit se lahko prijavite s posredovanjem izpolnjene spletne priglasnice in prilog. Navodila za pripravo priglasnice in priponk so v nadaljevanju.

K prijavi za pristop k izpitu za referenta, kontrolorja ali vodjo tehničnih pregledov je potrebno priložiti naslednja dokazila:

 1. Dokazilo o ustrezni izobrazbi

Ustrezna strokovna izobrazba je najmanj:

 1. za vodje tehničnih pregledov: višja strokovna izobrazba katerekoli smeri;
 2. za kontrolorje:
 • a) višješolska izobrazba: avtoservisni inženir, inženir elektroenergetike, inženir elektronike, inženir logistike, inženir mehatronike, inženir strojništva,
 • b) poklicna-tehnična izobrazba: avtoservisni tehnik, elektrotehnik, elektrotehnik elektronik, elektrotehnik energetik, logistični tehnik, prometni tehnik, strojni tehnik, tehnik mehatronike,
 • c) srednja strokovna izobrazba: elektrotehnik, elektrotehnik elektronik, elektrotehnik energetik, logistični tehnik, prometni tehnik, strojni tehnik, tehnik mehatronike, ali
 • č) mojstrski izpit: avtokleparski mojster, avtoličarski mojster, elektroinštalaterski mojster, mojster avtoelektrikar, mojster avtomehanik, mojster strojne mehanike, mojster strojnih inštalacij.
 1. za referente: najmanj srednjo strokovno izobrazbo.

Kot verodostojno potrdilo o ustrezni izobrazbi bo upoštevano potrdilo inštitucije, kjer je bila izobrazba pridobljena ali drugo uradno potrdilo.

 1. Dokazilo o delovnih izkušnjah
 • za vodje in kontrolorje (pogodba o zaposlitvi in fotokopija delovne knjižice ali potrdilo zavoda).

Ustrezne delovne izkušnje so:

 • za vodje tehničnih pregledov najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju servisiranja ali popravil vozil;
 • za kontrolorje najmanj tri leta delovnih izkušenj v avtoservisni stroki na področju servisiranja ali popravil vozil.

V dobo delovnih izkušenj iz prejšnjega odstavka se lahko šteje tudi doba, ki je bila opravljena v strokovni organizaciji na delovnem mestu, povezanim s servisiranjem, identifikacijo in oceno tehničnega stanja ali tahografi.

Kot verodostojno dokazilo o delovnih izkušnjah bo upoštevana tudi IZJAVA delodajalca skupaj z dokazilom iz prve alineje.

Vsebina izjave se nahaja v priponki.

 1. Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopkaza referente.
 2. Potrdilo o opravljenem usposabljanju v organizaciji za usposabljanjeza vodje in kontrolorje.
 3. Dnevnik o opravljeni zahtevani praksi v pooblaščeni organizaciji potrjen s strani mentorja:
 • za vodje in kontrolorje: opravljenih najmanj 160 učnih ur prakse v pooblaščeni organizaciji za trehnične preglede pod nadzorom mentorja;
 • za referente: poročilo o opravljeni najmanj 60-urni praksi za referenta z vsebino, ki jo je kandidat za referenta pod vodstvom mentorja predelal ali dokazilo o zahtevanih delovnih izkušnjah iz tretjega odstavka 23. člena Pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 88/05, 119/07, 106/10 – ZMV, 44/13, 44/13 in 75/17 – ZMV-1).
 1. Dokazilo v skladu z drugim stavkom, prvega odstavka, 59. člena ZMV-1, iz katerega bo nedvoumno razvidno izpolnjevanje vseh zahtev tega določila (potrdilo o nekaznovanosti ministrstva za pravosodje)

– Priprava prijave na izpit:

Za prijavo na izpit je potrebno izpolniti elektronsko priglasnico in ji pripeti priloge, ki so zahtevane za posamezno vrsto izpita.

Prvo prijavo na izpit oddate tako, da:
– izpolnite elektronsko priglasnico,
– pripnete zahtevane priloge in
– s pritiskom na gumb “Pošlji priglasnico”, oddate prijavo.

V kolikor izpita niste uspešno opravili, vsako naslednjo prijavo na izpit oddate tako, da:
– izpolnite elektronsko priglasnico in
– s pritiskom na gumb “Pošlji priglasnico”, oddate prijavo.

– Priprava priponk k prijavi na izpit:
Priponke k prijavi na izpit morajo biti pripravljene tako, da se da iz imena priponke razbrati za katere podatke gre. Vsaka prva prijava k izpitu mora vsebovati naslednje priponke:

1: skenirane priloge k prijavi: (ime datoteke sestavlja naziv Priloga s pripisom zaporedne številke iz pogojev za prijavo na izpit),

PRIMER 1: Priloga1
PRIMER 2: Priloga2
PRIMER 3: Priloga5

V kolikor izpita niste uspešno opravili, pri naslednji prijavi priponke niso potrebne.

– Obvestilo kandidatu:
Po izvedenem postopku oddaje prijave na izpit, prejmete obvestilo, da je prijava oddana.

Zaradi preverjanja e-naslova, izpolnjeno prijavo avtomatsko prejmete tudi na e-naslov, naveden v priglasnici.

Deset dni pred izpitnim rokom boste po elektronski pošti, na e-naslov s priglasnice, prejeli obvestilo o kraju in času izpita.

Na obvestilu kandidat prejeme še podatke potrebne za izvedbo plačila pristojbine:
– znesek,
– številka TRR,
– referenca (sklic).

Dokazilo o poravnani pristojbini za pristop k izpitu, ki znaša 137,71 EUR kandidat prinese s sabo na izpit.

Iz potrdila o vplačilu na TRR morajo biti razvidni sledeči podatki:
– ime in priimek ter naslov nalogodajalca (kandidata),
– namen nakazila: Pristojbina za pristop k izpitu za kandidata (ime in priimek kandidata).
– koda namena: GOVT,
– znesek: 137,71 EUR,
– naziv in naslov prejemnika: Javna Agencija RS za varnost prometa, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, IBAN: SI56 0110 0600 0034 943, referenca prejemnika: (kot je navedena na obvestilu).

Kot verodostojno dokazilo o plačilu bo upoštevan plačilni nalog BN 02 v izvirniku, vplačan pri pooblaščenem izvajalcu plačilnega prometa, oziroma potrdilo o izvršenem elektronskem plačilu. Na potrdilu o izvršenem elektronskem plačilu mora stranka pisno podati izjavo, da jamči za verodostojnost listine in jo podpisati (pravne osebe morajo to potrdilo tudi žigosati).

Odjava od izpita

V kolikor se zaradi objektivnih okoliščin izpita ne morete udeležiti, se lahko odjavite najkasneje do tri delovne dni pred izpitom na elektronski naslov: vozila@avp-rs.si. Ob odjavi se sklicujte na številko zadeve iz obvestila.

V primeru, da se od izpita ne boste pravočasno odjavili, bomo smatrali, da ste k izpitu pristopili in vam storitev zaračunali.

 – Priprava e-maila za odjavo od izpita:
1: Za vsako odjavo se pripravi svoje elektronsko sporočilo.
2: Pripravljen e-mail se pošlje na naslov vozila@avp-rs.si
3: Zadeva (Subject) e-maila mora vsebovati zapis Odjava od izpita, kateremu se dopiše še vrsta izpita, ime in priimek kandidata ter številka zadeve iz obvestila.

PRIMER 1: Odjava od izpita – VODJA TP, Peter Vodopivec, 217-1/2014/2
PRIMER 2: Odjava od izpita – REFERENT, Janez Novak, 217-16/2014/3

PRAVILNO VPISAN TEKST V ZADEVI JE NUJNO POTREBEN ZARADI AVTOMATSKEGA FILTRIRANJA ELEKTRONSKIH SPOROČIL, SAJ SE ZARADI NEPRAVILNEGA TEKSTA, PRIGLASNICA LAHKO “IZGUBI” MED OSTALIMI SPOROČILI V POŠTNEM NABIRALNIKU.

Prijava na izpit

V kolikor se vam prijavni obrazec ne prikaže, pojdite na: https://crv.avp-rs.si/webCrvJavni/

Dodatne informacije v zvezi z izpiti dobite na telefonski številki (01) 478 84 32 – mag. Tomaž Svetina.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Izpitna vprašanja – kontrolorji tehničnih pregledov

Izpitna vprašanja – izvajalci registracije vozil