Z vstopom v Evropsko unijo so se spremenili tudi predpisi, ki urejajo postopke ugotavljanja skladnosti vozil, ki se uvažajo v Slovenijo. Pravzaprav izraz »uvoz« ni več primeren za vozila, ki jih posamezni kupci nabavijo neposredno v eni od držav EU in jih nato pripeljejo v Slovenijo z namenom, da bi jih tu registrirali. To je sedaj »pridobitev« vozila, saj se izraz »uvoz« uporablja le za vozila nabavljena v državi, ki ni članica EU.

Znotraj EU veljajo harmonizirani tehnični predpisi, ki urejajo področje vozil. To pomeni, da so predpisi v vseh državah EU praktično enaki, kar olajšuje pretok vozil med posameznimi državami. Torej morajo imeti samo ta vozila, ki so izdelana za prodajo oziroma uporabo v EU tako imenovano enotno evropsko homologacijo oziroma krajše ES-homologacijo.

Za uvoz vozila oziroma pridobitev je potrebno vložiti vlogo. Vlogo se vloži na eni od strokovnih organizacij.

Ostali pogoji za uvoz vozila oziroma pridobitev, so podani pod dodatnimi informacijami.

Kje in kako

Uvoznik predloži strokovni organizaciji vlogo za pregled vozila in se dogovori za čas pregleda.

Lastnik vozila mora poleg računa predložiti ustrezno tehnično dokumentacijo o vozilu. V tem primeru je to EU potrdilo o skladnosti (COC dokument – Certificate of Conformity) ali registracijski dokument, ki ga izda pristojni organ države, iz katere prihaja vozilo.

Za vse posamično uvožena vozila brez ES-homologacije, mora lastnik vozila pooblaščeni strokovni organizaciji mora poleg računa predložiti:
zahtevane dokumente s tehničnimi podatki o vozilu in dokazila o skladnosti vozila s posamičnimi tehničnimi specifikacijami ali enakovrednimi predpisi.

Dokazila o skladnosti so lahko seznam posameznih homologacij sestavnega dela, nacionalno potrdilo o skladnosti iz države izvoza, potrdilo v EU priglašene tehnične službe….

Strokovna organizacija opravi najprej identifikacijo vozila, kar pomeni, da ugotovi istovetnost vozila s podatki v dokumentaciji vozila, ki jo mora lastnik vozila priložiti, in zbere potrebne tehnične podatke o vozilu.

V nadaljevanju strokovna organizacija opravi le še oceno tehničnega stanja vozila, kjer vizualno preveri celovitost vozila in njegovo opremljenost glede na podatke izdelovalca in zahteve Pravilnika o delih in opremi vozil.

Sočasno strokovna organizacija še preveri, ali ni bilo vozilo pred pregledom morebiti predelano v nasprotju s priporočili izdelovalca ali drugimi tehničnimi predpisi. Če je vozilo uspešno prestalo to preverjanje, strokovna orgnizacija izda lastniku vozila potrdilo o skladnosti za posamično odobreno vozilo (SB), s katerim ga ta lahko pri registracijskem organu registrira.

 

Dodatne informacije

Postopek, ki je tu predstavljen, pojasnjuje samo dejavnosti ugotavljanja skladnosti vozil, potrebne pri uvozu oziroma pridobitvi vozila, ki ga je novi lastnik sam nabavil izven Slovenije. To področje v Sloveniji ureja Pravilnik o ugotavljanju skladnosti vozil in Pravilnik o odobritvi motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila. Postopek posamične odobritve vozila je namenjen za nova vozila, brez ES-homologacije in za rabljena vozila brez ES-homologacije uvožena iz držav izven EU dočim je postopek identifikacije in ocene tehničnega stanja namenjen za nova vozila z ES-homologacijo in za vozila, ki so bila pred tem registrirana v eni od držav EU. Vozila tipov, za katere si je proizvajalec pridobil slovensko homologacijo, se v postopku ugotavljanja skladnosti obravnavajo na enak način, kot vozila z ES-homoologacijo.

Usmeritve za izvedbo postopka so dostopne pod zaporedno številko B18.

Neevropska vozila.

Pri uvozu vozil, ki so bila izdelana za neevropske trge in nimajo pridobljene enotne evropske homologacije, se v postopku ugotavljanja skladnosti vozila opravi naslednje:

Če je bilo tako vozilo registrirano v eni izmed držav članic Evropske unije, je potrebno opraviti identifikacijo in oceno tehničnega stanja vozila, potrebno je preveriti tudi ali vozilo zagotavlja enakovredno raven zavarovanja javnega interesa.

Če pa se vozilo uvaža iz države, ki ni članica Evropske unije je treba opraviti posamično odobritev vozila. V tem primeru je treba ugotoviti skladnost vozila z veljavnimi predpisi v Sloveniji oziroma EU. To pomeni, da je treba zbrati zadostne dokaze za skladnost vozila z veljavnimi predpisi.

Vozilo, ki prihaja z ameriškega trga, mora biti predelano tako, da ima vgrajeno svetlobo opremo, ki je skladna z zahtevami harmoniziranih predpisov evropske unije (asimetrični svetlobni snop in ustrezne smerne utripalke). Električna vezava svetlobne opreme mora biti skladna z zahtevami, veljavnimi v Evropski uniji.

V primeru, da strokovna organizacija na podlagi predloženih dokumentov in pregleda vozila ugotovi enakovredno raven zavarovanja javnega interesa, lahko uspešno zaključi postopek in podeli vozilu potrdilo o skladnosti.