Pristojbine za storitve AVP – Sektor za vozila
Zadnja sprememba: 23.05.2016

1. Postopki homologacije tipa za vozila kot celota (nacionalna ali ES-homologacija, tuja nacionalna homologacija)
2.  Postopki homologacije tipa za lastnosti vozil ter njihovih delov in opreme
3. Izdaja oziroma prodaja obrazcev potrdil o skladnosti
4. Postopki evidentiranja tipa vozila
5. Postopki posamične odobritve vozil
6. Postopki izdajanja dvojnikov, duplikatov, nadomestnih potrdil o skladnosti, tehničnih podatkov o vozilih in dvojnikov potrdil o opravljenem izpitu za referenta, kontrolorja oz. vodjo tehničnih pregledov ter določitev WMI kode
7. Postopki za dajanje na trg vozila iz zaključka serije
8. Postopki podelitve pooblastila strokovnim in registracijskim organizacijam ter tehničnim službam

 

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah (ZUT-I)
(Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16)

V zakonu o upravnih taksah so določene tudi takse za storitve v postopku homologacije vozil. Takse so navedene v tarifnih številkah 1, 3, 49 in 50 tega zakona in se uporabljajo od 22.05.2016 dalje.

1.       Postopki homologacije tipa za vozila kot celota (nacionalna ali ES-homologacija, tuja nacionalna homologacija)

Za vsako vlogo je treba plačati upravno takso v skladu s tarifno številko 1 (prošnje, zahteve, prijave, …), Zakona o upravnih taksah v višini 4,50 EUR-a. Taksa iz tarifne številke 1, se plača v gotovini na številko računa SI56 0110 0100 0315 637 in s sklicem SI11 16560-7111002, SWIFT koda banke: BSLJSI2X (upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo – državne).

Takse za storitve v postopku homologacije vozil kot celota so navedene v tarifni številki 49 tega zakona in so:

Vrsta vozila

Znesek v EUR

Osebna in lahka tovorna vozila, kolesni traktorji in gosenični traktorji, kategorije M1, N1, T in C

724,90

Avtobusi, tovornjaki, vlačilci, kategorije M2, M3, N2 in N3

1087,30

priklopniki nad 3500 kg, kategorije O3, O4, R3, R4 in S2

580,00

priklopniki do 3500 kg, kategorije O1, O2, R1, R2 in S1

362,40

motocikli in mopedi, kategorije L1e, L2e, L3e in L4e

483,20

motorni tricikli in štirikolesa, kategorije L5e, L6e in L7e

483,20

Opombe:
–          Za razširitev listine o homologaciji tipa vozila se plača taksa v višini 50% takse po tej tarifni številki,
–          Za drugo oziroma tretjo stopnjo homologacije pri večstopenjski homologaciji se plača taksa v višini 50% takse po tej tarifni številki,
–          Ta tarifna številka se uporabi tudi pri priznavanju tuje nacionalne homologacije.

Taksa iz tarifne številke 49 se plača v gotovini na številko računa SI56 0110 0100 0304 482 in s sklicem SI11 16560-7111142, SWIFT koda banke: BSLJSI2X (upravne takse s področja homologacije vozil).

2.       Postopki homologacije tipa za lastnosti vozil ter njihovih delov in opreme

Za vsako vlogo je treba plačati upravno takso v skladu s tarifno številko 1 (prošnje, zahteve, prijave, …) Zakona o upravnih taksah v višini 4,50 EUR-a. Taksa iz tarifne številke 1, se plača v gotovini na številko računa SI56 0110 0100 0315 637 in s sklicem SI11 16560-7111002, SWIFT koda banke: BSLJSI2X (upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo – državne).

Takse za storitve v postopku homologacije sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot vozila so navedene v tarifni številki 50 tega zakona in so:

Vrsta dokumenta

Znesek v EUR

Za izdajo odločbe o homologaciji

483,20

Za izdajo odločbe o razširitvi homologacije

241,70

Taksa iz tarifne številke 50 se plača v gotovini na številko računa SI56 0110 0100 0304 482 in s sklicem SI11 16560-7111142, SWIFT koda banke: BSLJSI2X (upravne takse s področja homologacije vozil).

 

3.       Izdaja oziroma prodaja obrazcev potrdil o skladnosti

Cena obrazcev je definirana v prilogi Pravilnika o določitvi cen tiskovin, obrazcev, tablic in določenih storitev v postopkih s področja varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 72/11, 1/12, 71/13, 16/14 in 13/15) in znaša:
– za en obrazec potrdila o skladnosti SA, SB, SC, SD, RB in RD 4,24 EUR-a,
– za en obrazec “dodatni list” pa 3,05 EUR-a.
Strošek se plača v gotovini na številko računa SI56 0110 0100 0611 778 in s sklicem SI11 16560-7141173. SWIFT koda banke: BSLJSI2X (prihodki storitev v postopkih homologacije in posamične odobritve vozil).

4.       Postopki evidentiranja tipa vozila

Za vsako vlogo je treba plačati upravno takso v skladu s tarifno številko 1 (prošnje, zahteve, prijave, …) Zakona o upravnih taksah v višini 4,50 EUR-a. Taksa iz tarifne številke 1, se plača v gotovini na številko računa SI56 0110 0100 0315 637 in s sklicem SI11 16560-7111002, SWIFT koda banke: BSLJSI2X (upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo – državne).

V skladu z 29. točko 28. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah (ZUT-I), je izdaja potrdila o evidentiranju takse oproščena.

5.       Postopki posamične odobritve vozil

Za vsako vlogo je treba plačati upravno takso v skladu s tarifno številko 1 (prošnje, zahteve, prijave, …) Zakona o upravnih taksah v višini 4,50 EUR-a. Za vsako odločbo je treba plačati upravno takso v skladu s tarifno številko 3 (odločbe, sklepi, …). Zakona o upravnih taksah v višini 18,10 EUR-a. Taksa iz tarifne številke 1 in 3, se plača v gotovini na številko računa SI56 0110 0100 0315 637 in s sklicem SI11 16560-7111002, SWIFT koda banke: BSLJSI2X (upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo – državne).

6.       Postopki izdajanja dvojnikov, duplikatov, nadomestnih potrdil o skladnosti, tehničnih podatkov o vozilih in dvojnikov potrdil o opravljenem izpitu za referenta, kontrolorja oz. vodjo tehničnih pregledov ter določitev WMI kode

Za vsako vlogo je treba plačati upravno takso v skladu s tarifno številko 1 (prošnje, zahteve, prijave, …) Zakona o upravnih taksah v višini 4,50 EUR-a. Taksa iz tarifne številke 1, se plača v gotovini na številko računa SI56 0110 0100 0315 637 in s sklicem SI11 16560-7111002, SWIFT koda banke: BSLJSI2X (upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo – državne).

Za izdajo dokumenta iz 6. točke cenika, je treba plačati pristojbino za izdajo v višini 25,00 EUR (Pristojbina se plača na številko računa SI560110 0600 0034 943 in s sklicem SI11 16560-7111142, SWIFT koda banke: BSLJSI2X (račun AVP)

Stroški postopka so odmerjeni na podlagi Tarife o nadomestilu stroškov in plačilu storitev AVP (Ur. l. RS, št. 34/2011)
–        delo uradne osebe (1 ura 5 točk, 1 točka 5 EUR  = 1 ura = 25 EUR-a),

7.       Postopki za dajanje na trg vozila iz zaključka serije

Za vsako vlogo je treba plačati upravno takso v skladu s tarifno številko 1 (prošnje, zahteve, prijave, …) Zakona o upravnih taksah v višini 4,50 EUR-a. Za vsako odločbo je treba plačati upravno takso v skladu s tarifno številko 3 (odločbe, sklepi, …). Zakona o upravnih taksah v višini 18,10 EUR-a. Taksa iz tarifne številke 1 in 3, se plača v gotovini na številko računa SI56 0110 0100 0315 637 in s sklicem SI11 16560-7111002, SWIFT koda banke: BSLJSI2X (upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo – državne).

 

8.       Postopki podelitve pooblastila strokovnim in registracijskim organizacijam ter tehničnim službam

Za vsako vlogo je treba plačati upravno takso v skladu s tarifno številko 1 (prošnje, zahteve, prijave, …) Zakona o upravnih taksah v višini 4,50 EUR-a. Za vsako odločbo je treba plačati upravno takso v skladu s tarifno številko 3 (odločbe, sklepi, …). Zakona o upravnih taksah v višini 18,10 EUR-a. Taksa iz tarifne številke 1 in 3, se plača v gotovini na številko računa SI56 0110 0100 0315 637 in s sklicem SI11 16560-7111002, SWIFT koda banke: BSLJSI2X (upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo – državne).

Z izvedbo ustne obravnave in ogleda na kraju samem lahko prvostopnemu organu nastanejo stroški, ki temeljijo na prvem odstavku 113. člena Zakona o splošnem upravnem postopku in bremenijo stranko:
–        delo uradne osebe (1 ura 5 točk, 1 točka 5 EUR  = 1 ura = 25 EUR-a),
–        prevozni stroški – http://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=232#2010_5
–        dnevnica: – http://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=232#2010_5

Stroški postopka so odmerjeni na podlagi Tarife o nadomestilu stroškov in plačilu storitev AVP (Ur. l. RS, št. 34/2011) in Ugotovitvenega sklepa o višini dnevnic za službena potovanja v državi (uradni list RS, št. 71/06), na podlagi določil 4. in 8. točke 42. člena kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 18/91, 53/92, 34/93, 3/98, 39/99, 99/01, 8/03, 73/03, 77/04 in 61/05).

Odmerjene stroške postopka stranka plača v osmih dneh po prejemu odločbe na račun in sklic naveden v odločbi.

9.       Obvestilo vložnikom

Sprejemali bomo le vloge, ki bodo v skladu z Zakonom o upravnih taksah, torej le v pisni obliki poslane po pošti ali osebno vročene pri organu.

Vloge za katere taksa ni plačana, oziroma je plačana v prenizkem znesku, bomo obravnavali v skladu s 16. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah (ZUT-I).

Vloge za katere taksa ne bo plačana na predpisano številko računa in predpisano številko sklica, bomo obravnavali v skladu s 17. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah (ZUT-I).

Glede na to, da Agencija RS za varnost prometa po 5. odstavku, 5. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1-NPB7) ni davčni zavezanec in je višina upravne takse določena v Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, številka 88/2010) oziroma cena obrazcev v Pravilniku o določitvi cen tiskovin, obrazcev, tablic in določenih storitev v postopkih s področja varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 10/19 in 24/19), vam ne bomo izstavljali računov.

Te taksne tarife veljajo od 22. maja 2016 dalje.