Zadnja sprememba: 28.04.2014

– Navodilo za izvajanje postopka posamične odobritve vozil (namenjeno tehničnim službam):

Navodilo (verzija 1.3) za izvajanje postopkov posamične odobritve vozil skladno z zakonodajo s področja vozil, ki je objavljena na spletni strani MZI:  http://www.mzi.gov.si, se nahaja pod zaporedno številko B12.

Zaradi zagotavljanja enotnosti pri opravljanju postopka posamične odobritve in časovne racionalizacije samega postopka na strani AVP Vam podajamo naslednje pojasnilo:

VLOGA ZA POSAMIČNO ODOBRITEV VOZILA se lahko odda tudi SAMO v elektronski obliki na naslov vozila@avp-rs.si. Vloga mora biti izpolnjena, podpisana in žigosana ter pripeta v elektronsko sporočilo.

Vlogi je potrebno priložiti:

– vsa dokazila, ki so bila predložena pri izvedbi postopka posamične odobritve vozila,
potrdilo o plačilu upravne takse (točka 5. v pristojbinah za storitve),
– poročilo o kontroli,
– izpolnjen kontrolni list.

– Priprava e-maila:

1: Za vsak postopek posamične odobritve se pripravi svoje elektronsko sporočilo.
2: Pripravljen e-mail se pošlje na naslov vozila@avp-rs.si
3: Zadeva (Subject) e-maila mora vsebovati naslednji zapis Posamična odobritev vozila kateremu se dopiše še številko potrdila o skladnost.

PRIMER 1: Posamična odobritev vozila – SB3212732
PRIMER 2: Posamična odobritev vozila – SB3710018

PRAVILNO VPISAN TEKST V ZADEVI JE NUJNO POTREBEN ZARADI AVTOMATSKEGA FILTRIRANJA ELEKTRONSKIH SPOROČIL, SAJ SE ZARADI NEPRAVILNEGA TEKSTA, VLOGA LAHKO “IZGUBI” MED OSTALIMI SPOROČILI V POŠTNEM NABIRALNIKU.

4: V tekstu e-maila morajo biti vpisani naslednji podatki:

Tehnična služba:
Številka vloge:
Številka potrdila o skladnosti:
D.1 –  znamka:
D.2  –  tovarniška oznaka vozila :
D.3  –  komercialna oznaka vozila :
E –  identifikacijska številka vozila (VIN):

Podatki morajo biti vpisani v obliki tabele (priporočeno je da se za vzorec vzame zgornja tabela).

– Priprava priponk k e-mailu:
Priponke k e-mailu morajo biti pripravljene tako, da se da iz imena priponke razbrati za katere podatke gre. Vsak zahtevek za izdajo certifikata mora vsebovati tri priponke:
1: vloga s prilogami (ime datoteke sestavlja naziv vloga in številka vloge – npr: “Vloga-10-30052”, vloga je lahko izpolnjena na predpisanem obrazcu, objavljenem na naši spletni strani ali pa tehnična služba prilagodi svojo vlogo tako, da je prejemnik vloge DRSC in iz obrazca odstrani svoj logo in stranki ni potrebno izponjevati dveh vlog. V tem primeru mora vloga vsebovati najmanj tiste podatke, ki so zahtevani predpisanem obrazcu. Prilagam primer prilagojenega obrazca s strani RTI. V datoteki vloge morajo biti tudi vse potrebne priloge, kot jih zahteva pravilnik).

2: potrdilo o plačani upravni taksi s tabelo porabljenih upravnih taks (potrdilo o plačani upravni taksi je priloženo v excelovi tabeli skupaj s podatkio o porabljenih taksah. Ime datoteke je sestavljeno iz naziva UT in številke vloge – npr: “UT-10-30052. Tabela mora biti prilagojena izpisu na eno A4 stran).

3: poročilo o kontroli: (ime datoteke sestavlja naziv porocilo in številka poročila – npr: “Porocilo-10-30052”. Samemu kontrolnemu poročilu mora biti priložen tudi seznam dokazil o izpolnjevanju zahtev (kontrolni list iz pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil), v katerem morajo biti vpisani vsi certifikati oziroma tehnična poročila, ali pa mora biti označeno, da je bila opravljena inženirska ocena).

Posamezne strani v priloženih datotekah ne smejo biti pomešane.

– Izdaja certifikata za posamično odobreno vozilo:

Po izvedenem postopku boste po elektronski pošti, na naslov iz katerega je prišla vloga ali na naslov, ki bo naveden na vlogi, oziroma drug(e) dogovorjen(e) naslov(e), prejeli potrjeno sporočilo o podeljeni homologaciji s prilogami.

Za dodatne informacije se obrnite na g. Jožeta Tršeliča, telefon 01 478 8437 ali na e naslov: joze.trselic@avp-rs.si