Zadnja sprememba: 22.01.2016

– Usmeritve za izvajanje postopka homologacije dela, sistema ali samostojne tehnične enote:

VLOGA ZA HOMOLOGACIJE SISTEMA, SAMOSTOJNE TEHNIČNE ENOTE ALI SESTAVNEGA DELA VOZILA OZIROMA OPREME VOZILA se lahko odda tudi SAMO v elektronski obliki na naslov vozila@avp-rs.si. Vloga mora biti izpolnjena, podpisana in žigosana ter pripeta v elektronsko sporočilo.

Vlogi je potrebno priložiti:

potrdilo o plačilu upravne takse (točka 2. v pristojbinah za storitve),
potrdilo o plačilu pristojbine (točka 2. v pristojbinah za storitve),
– izpolnjen tehnični opis naprave / opisni list,
– homologacijska risba – kjer pride v poštev,
– poročilo o preskusu

Ostali obrazci in splošne informacije so dostopne na: https://www.avp-rs.si/obrazci-in-sifranti/
– Priprava e-maila:
1: Za vsak tip dela vozila se pripravi ena vloga in svoje elektronsko sporočilo.
2: Pripravljen e-mail se pošlje na naslov vozila@avp-rs.si
3: Zadeva (Subject) e-maila mora vsebovati zapis Vloga za homologacijo dela vozila, kateremu se dopiše še znamka in tip izdelka. V primeru nove homologacije se lahko dopiše še zahtevek za rezervacijo (+ REZERVACIJA), v primeru že rezervirane številke se navede da gre za dopolnitev in rezervirano številko certifikata (+ DOPOLNITEV št. certifikata) . V primeru razširitev homologacije se navede da gre za razširitev in številko certifikata, na katero se vloga nanaša (+ RAZŠIRITEV št certifikata).

PRIMER 1: Vloga za homologacijo dela vozila – HELLA 1N1.1904
PRIMER 2: Vloga za homologacijo dela vozila – HELLA 1N1.1904 + REZERVACIJA
PRIMER 3: Vloga za homologacijo dela vozila – HELLA 1N1.1904 + DOPOLNITEV 9029
PRIMER 4: Vloga za homologacijo dela vozila – HELLA 1N1.1904 + RAZŠIRITEV 9029

PRAVILNO VPISAN TEKST V ZADEVI JE NUJNO POTREBEN ZARADI AVTOMATSKEGA FILTRIRANJA ELEKTRONSKIH SPOROČIL, SAJ SE ZARADI NEPRAVILNEGA TEKSTA, VLOGA LAHKO “IZGUBI” MED OSTALIMI SPOROČILI V POŠTNEM NABIRALNIKU.

4: V tekstu e-maila morajo biti vpisani vsaj naslednji podatki:

Vložnik:

(Naziv in naslov)

Znamka in tip vozila:
Homologacijski predpis:
 Homologacijska številka dela*:
Številka vloge**:

* Vpiše se v primeru dopolnitve ali razširitve
** Vpiše se v primeru dopolnitve (številka je navedena na prejeti rezervaciji)

Podatki morajo biti vpisani v obliki tabele (priporočeno je da se za vzorec vzame zgornja tabela, lahko pa se kopira kompletna tabela iz wordove vloge).

– Priprava priponk k e-mailu:
Priponke k e-mailu morajo biti pripravljene tako, da se da iz imena priponke razbrati za katere podatke gre. Vsak zahtevek po posameznem homologacijskem predpisu mora vsebovati naslednje priponke:
1: skenirana vloga (vloga mora biti izpolnjena, podpisana in žigosana) (ime datoteke sestavlja vsaj naziv Vloga). V primeru naprav z več funkcijami se izpolni ena vloga, na katero se navedejo vse funkcije in ustrezni homologacijski predpisi.

2: potrdilo o plačani upravni taksi (Ime datoteke sestavlja vsaj naziv UT).

3: potrdilo o plačani pristojbini (Ime datoteke sestavlja vsaj naziv PRISTOJBINA).

4: izpolnjen tehnični opis naprave / opisni list: (ime datoteke sestavlja vsaj naziv OL),

5: homologacijska risba: (ime datoteke sestavlja vsaj naziv RISBA),

4: poročilo o preskusu (ime datoteke sestavlja vsaj naziv POROČILO). V primeru naprav z več funkcijami, se priloži ločeno poročilo o preskusu za vsako funkcijo.

Imena priponk lahko vsebujejo tudi ostale podatke, ki vam pomagajo pri iskanju in shranjevanju datotek.

– Izdaja sporočila o podeljeni homologaciji:
Po izvedenem postopku boste po elektronski pošti, na naslov iz katerega je prišla vloga ali na naslov, ki bo naveden na vlogi, oziroma drug(e) dogovorjen(e) naslov(e), prejeli predlog sporočila o podeljeni homologaciji.

Po potrditvi pa boste po elektronski pošti, na naslov iz katerega je prišla vloga ali na naslov, ki bo naveden na vlogi, oziroma drug(e) dogovorjen(e) naslov(e), prejeli potrjeno sporočilo o podeljeni homologaciji s prilogami.
Za dodatne informacije se obrnite na mag. Jožeta Tršeliča, telefon 01 478 8437 ali na e naslov: joze.trselic@avp-rs.si.