Zadnja sprememba: 28.04.2014

– Usmeritve za izvajanje postopka dodelitve WMI kode:

VLOGA ZA DODELITEV WMI KODE (za slovenske proizvajalce vozil) se odda na obrazcu OB_WMI_R10. Vloga mora biti izpolnjena, podpisana in žigosana.

Vlogi je potrebno priložiti:

– izpis iz sodnega registra o ustanovitvi podjetja,

potrdilo o plačilu upravne takse in pristojbine (točka 6. v datoteki pristojbine za storitve),

– dokazilo o sistemu vodenja kakovosti (če ima proizvajalec za to pridobljeno akreditacijo).
Ostali obrazci in splošne informacije so dostopne na: https://www.avp-rs.si/obrazci-in-sifranti/
– Obvestilo o podeljeni WMI kodi:

Po izvedenem postopku boste po elektronski pošti, ki bo naveden na vlogi, prejeli obvestilo dodeljeni WMI kodi in navodila za pridobitev potrditvenega pisma s strani SAE International.