Zadnja sprememba: 25.09.2020

Stranki, ki pogreša (izguba ali kraja) potrdilo o skladnosti, se izda novo potrdilo o skladnosti.
Pravilnik o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št.105/09) v svojem 52. členu določa, da izda dvojnik potrdila o skladnosti  proizvajalec (pooblaščeni zastopnik) oziroma strokovna organizacija, ki je izdala osnovno potrdilo o skladnosti.

V kolikor prvotni izdajatelj potrdila o skladnosti ne posluje več, oziroma nima več veljavnega pooblastila za izdajo potrdil o skladnosti, dvojnik potrdila o skladnosti izda trenutni zastopnik za to znamko vozila (v primeru A ali SA potrdila), oz. strokovna organizacija, ki je zavedena kot naslednik strokovne organizacije, ki je izdala prvotno potrdilo (v primeru B, C ali SB, SC potrdila).

V kolikor za določeno znamko vozila v Sloveniji ni več pooblašenega zastopnika, ali naslednika strokovne organizacije, dvojnik potrdila o skladnosti izda Javna Agencija za Varnost Prometa.

V teh primerih se vloga za izdajo dvojnika potrdila o skladnosti za vozilo vloži na:

JAVNA AGENCIJA RS ZA VARNOST PROMETA

Kotnikova ulica 19a
1000 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Pod zadevo se vpiše Vloga za izdajo dvojnika potrdila o skladnosti

V sami vlogi se navede za katero vozilo se želi pridobiti dvojnik (znamka, tip, številka šasije in številka potrdila o skladnosti).

V vlogi je potrebno navesti tudi kontaktne podatke, z naslovom in številko telefona.

Vlogi za izdajo dvojnika je potrebno priložiti:

– kopijo prometnega dovoljenja (čitljivo),
– potrdilo o lastništvu vozila (v kolikor je vložnik druga oseba, kot je navedena na prometnem dovoljenju),
potrdilo o plačilu upravne takse (točka 6. v pristojbinah za storitve). in
potrdilo o plačilu pristojbine za izdajo dvojnika (točka 6. v pristojbinah za storitve)

Dvojnik potrdila o skladnosti se izda na zahtevo lastnika.

Stroški se obračunavajo za vsako vozilo posebej.