Logo

SafetyCube (Safety CaUsation, Benefits and Efficiency) je raziskovalni projekt, ki ga financira Evropska komisija, Izvajalska agencija za inovacije in omrežja v okviru programa Obzorje 2020. Projekt se je pričel 1. maja 2015 in bo trajal 36 mesecev.

Glavni cilj projekta je razvoj inovativnega sistema za podporo pri odločanju na področju izboljševanja varnosti cestnega prometa, ki bo oblikovalcem politik in ostalim deležnikom omogočal izbiro in izvedbo najbolj primernih strategij, ukrepov in stroškovno učinkovitih rešitev za zmanjšanje števila smrtnih žrtev v prometu tako v Evropi kot tudi širše po svetu.

V triletni projekt je skupno vključenih 17 projektnih partnerjev iz 12 držav EU. Vodilni partner projekta je Univerza Lougborough (Transport Safety Research Centre) iz Velike Britanije. Poleg Slovenije, ki jo v projektu zastopa Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, so v projekt vključene še Avstrija. Belgija, Francija, Grčija, Italija, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Španija in Švedska.

Ključni izzivi projekta so:

 • razvoj novih analitičnih metod za postavljanje prednostnih nalog, evalvacija učinkovitosti ukrepov, spremljanje hudih telesnih poškodb in ocenjevanje družbenoekonomskih stroškov prometnih nesreč, cost-benefit analiza z upoštevanjem človeških in materialnih stroškov,
 • uvedba metod z uporabo podatkov o prometnih nesrečah, z namenom identificiranja ključnih mehanizmov vzrokov prometnih nesreč, dejavnikov tveganja in stroškovno učinkovitih ukrepov zmanjšanja umrlih in poškodovanih v prometnih nesrečah,
 • razvoj operativnega okvirja za zagotavljanje dostopa in posodabljanja projektnih zmogljivosti tudi po zaključku projekta,
 • spodbuditi delovanje Evropskega observatorija za prometno varnost v sodelovanju z deležniki na področju prometne varnosti ter zagotavljanje diseminacije rezultatov projekta širši strokovni javnosti.

Aktivnosti projekta so razdeljene v 8 delovnih paketov, Javna agencija RS za varnost prometa pa sodeluje v štirih:

 • WP2 Razširjanje informacij (diseminacija) in posvetovanje z deležniki

Delovni paket je namenjen vzpostavitvi učinkovite mreže deležnikov na področju varnosti cestnega prometa, s ciljem identifikacije potreb uporabnikov za sistem podpore odločanja in ključnih tem, ki bodo uporabljane kot zgled dobrih primerov znotraj projekta. Skozi celotno trajanje projekta je naloga delovnega paketa zagotavljanje podatkov, znanja in izkušenj ter pomoč pri identifikaciji dejavnikov tveganja prometnih nesreč in raziskovalne prioritete projekta pri implementaciji potrebnih ukrepov. Med projektom in po njem pa je potrebno zagotoviti razširjanje informacij o rezultatih projekta (delavnice, spletni kanali, osebni kontakti in raziskave).

Agencija bo aktivno sodelovala pri vzpostavitvi komunikacijskega načrta razširjanja informacij, pri posvetovanju z deležniki in organizaciji dogodkov ter pri vzpostavitvi projektne spletne strani in družbenih omrežij.

 • WP4 Analiza obnašanja udeležencev v cestnem prometu

Delovni paket vključuje analize podatkov, implementacijo metodologij, pripravo končnih prispevkov na področju dejavnikov tveganja v prometnih nesrečah in ukrepov za večjo varnost udeležencev v cestnem prometu, s poudarkom na ranljivih udeležencih v cestnem prometu. Podatki se bodo nanašali na identifikacijo in razvrščanje dejavnikov tveganja pri udeležencih v cestnem prometu, identifikacijo ukrepov za naslavljanje teh dejavnikov tveganja ter ocenjevanje učinkovitosti in vpliva ukrepov.

Agencija bo aktivno sodelovala pri identifikaciji dejavnikov tveganja pri udeležencih v cestnem prometu ter pri izdelavi povzetkov – vzpostavitev seznama ukrepov za večjo varnost udeležencev v cestnem prometu.

 • WP5 Analiza varne infrastrukture

Delovni paket zajema poglobljeno razumevanje cestne infrastrukture v povezavi z vzroki prometnih nesreč in identifikacijo ter evalvacijo najprimernejših ukrepov. V okviru delovnega paketa se bo raziskalo številne obstoječe baze podatkov o prometnih nesrečah in številne obstoječe študije z namenom identifikacije in razvrščanja dejavnikov tveganja cestne infrastrukture, identifikacije ukrepov za naslavljanja teh dejavnikov tveganja ter ocenjevanja učinkovitosti in vpliva ukrepov.

Agencija bo aktivno sodelovala pri identifikaciji dejavnikov tveganja cestne infrastrukture, identifikaciji varnostnih učinkov ukrepov s področja cestne infrastrukture ter evalvaciji ključnih ukrepov.

 • WP7 Analize in strategije hudo telesno poškodovanih oseb v prometnih nesrečah

Delovni paket zagotavlja podporo cilju Evropske komisije za zmanjšanje hudo telesno poškodovanih oseb v prometnih nesrečah, s poudarkom na ranljivih udeležencih v cestnem prometu. Glavni cilji so:

 • vrednotenje in izboljšanje ocenjevanja števila hudo telesno poškodovanih oseb v prometnih nesrečah,
 • opredelitev in količinska ocena zdravstvenih vplivov hudih telesnih poškodb,
 • ocenjevanje ekonomskih in nematerialnih stroškov hudih telesnih poškodb,
 • identifikacija ključnih dejavnikov tveganja v povezavi s hudimi telesnimi poškodbami in njihovimi vplivi na zdravje.

Agencija bo sodelovala pri vrednotenju in izboljšanju ocenjevanja števila hudo telesno poškodovanih oseb v prometnih nesrečah ter pripravi primerov dobrih praks in izkušenj pri ocenjevanju hudih telesnih poškodb.