VOŽNJA S SPREMLJEVALCEM
Navodila spremljevalcem

Zmanjševanje nagnjenosti k vpletenosti v prometne nesreče je sorazmerno izkušnjam in starosti voznika. Tveganje za prometno nesrečo je največje na začetku samostojne vožnje v prometu. Pri tem pomenijo manjše tveganje začetniki, ki so si pridobili razmeroma veliko izkušenj pri vožnji s spremljevalcem.

Vožnja s spremljevalcem se je, poleg usposabljanja v šoli vožnje, izkazala kot najvarnejši in najučinkovitejši način pridobivanja izkušenj. Skupaj s tradicionalnim usposabljanjem ter omejitvami in zahtevami po dodatnem usposabljanju v obdobju voznika začetnika kandidat oziroma voznik začetnik postopno pridobiva vozniške izkušnje in zrelost v pogojih manjše izpostavljenosti.

Pomembno

Oseba, ki se usposablja s spremljevalcem:

  • Lahko vozi osebni avtomobil (v prometnem dovoljenju je v polju Vrsta vozila vpisano M1 osebni avtomobil), brez priklopnega vozila, na ozemlju Republike Slovenije, če jo spremlja spremljevalec, ki je vpisan v evidenčni karton vožnje, in če je vozilo označeno s predpisano tablico kvadratne oblike, zelene barve, na kateri je črka »L« bele barve. »L« tablica mora biti nameščena na levi polovici zadnje strani vozila, kadar vozi vozilo voznik s spremljevalcem (tablica mora biti velikosti najmanj 120mm x 120mm in mora odsevati svetlobo).
  • Se lahko usposablja s spremljevalcem, dokler ne opravi vozniškega izpita za vožnjo motornih vozil kategorije B, vendar največ dve leti od vpisa spremljevalca v evidenco o vozniških dovoljenjih in evidenčni karton vožnje.
  • Mora imeti med usposabljanjem pri sebi evidenčni karton vožnje in veljavno zdravniško spričevalo, spremljevalec pa veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B.

Spremljevalec je odgovoren za varnost vožnje in za prekršek, ki ga je storila oseba, ki se usposablja s spremljevalcem, razen če tega ni mogel preprečiti.

Oseba, ki se usposablja s spremljevalcem, in spremljevalec med vožnjo ne smeta telefonirati in ne smeta imeti alkohola v organizmu.

S spremljevalcem se lahko usposablja oseba, ki ji vozniško dovoljenje ni odvzeto oziroma se ji ne izvršuje izrečena sankcija prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije oziroma se ji ne izvršuje varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja oziroma ji ni izrečena sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja in v evidenci nima nobene kazenske točke v cestnem prometu, če ima vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil druge kategorije. Spremljevalec mora imeti veljavno vozniško dovoljenje in v evidenci ne sme imeti več kot pet kazenskih točk.

Priporočila

Pri vožnji s spremljevalcem si kandidat za voznika motornih vozil nabira izkušnje in oblikuje vozniške navade, zato je pomembno, da spremljevalec z zgledom in nasveti prispeva k usvojitvi vzorcev ravnanja, ki zagotavljajo umirjen, varen in nemoten potek prometa.

Vožnja s spremljevalcem ne nadomešča predpisanega usposabljanja v šoli vožnje, pač pa ga le zelo dobro dopolnjuje oz. nadgrajuje. Spremljevalec s svojimi izkušnjami predvsem pomaga kandidatu, kadar se sooča z njemu novimi in neobičajnimi situacijami ter vpliva na odločitev za umirjen in defenziven slog vožnje, obenem pa mu ne vsiljuje drugačnih znanj in ravnanj kot so tista, ki jih je kandidat usvojil v šoli vožnje. Skrbi tudi za postopen prehod od vožnje v manj zahtevnih okoliščinah k tisti v zahtevnejših.

Vožnja s spremljevalcem prinese resnične koristi, če traja vsaj eno leto in pri tem kandidat prevozi vsaj 3.000 km. Priporočeno je tudi, da se v vozilo namesti dodatno notranje vzvratno ogledalo za spremljevalca.

Pred začetkom usposabljanja pri izbrani zavarovalnici preverite pogoje avtomobilske odgovornosti za škodo, povzročeno tretji osebi z vozilom, ki ga je vozila oseba, ki se usposablja s spremljevalcem. Praviloma veljajo za ta primer enaki pogoji, kot če vozi vozilo oseba, ki ima manj kot tri leta veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije.