Če se kandidat za voznika po opravljanju vozniškega izpita z oceno ne strinja, lahko v treh dneh od dneva opravljanja vozniškega izpita poda ugovor.

O ugovoru odloči direktor javne agencije v petnajstih dneh po prejemu ugovora. Odločitev sprejme na podlagi izpitne dokumentacije, pisne obrazložitve ocenjevalca, ki je kandidata ocenjeval na izpitu, in strokovne presoje ocene dveh ocenjevalcev, ki ne moreta biti tista, katerih oceno se presoja. Direktor javne agencije lahko pri presojanju ugovora:

  • potrdi oceno, če ugotovi, da je ocena izpita pravilna;
  • spremeni oceno, če ugotovi, da je bila ocena izpita napačna;
  • odloči, da se izpit ponovi, če ni mogoče ugotoviti, ali je bila ocena izpita pravilna ali napačna.

Odločitev direktorja javne agencije je dokončna. Če se v postopku z ugovorom ugotovi, da je potrebno izpit ponoviti, nosi stroške izpita javna agencija, vozilo šole vožnje in učitelja vožnje pa zagotovi kandidat za voznika.

V skladu z Zakonom o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16) se za ugovor zoper oceno vozniškega izpita plača upravna taksa po tarifni številki 2 v znesku 18,10 EUR.

Dokler o ugovoru ni dokončno odločeno in odločitev vročena, kandidat za voznika ne more ponovno opravljati vozniškega izpita.

Navodilo za plačilo upravne takse.