1 PREBERITE NAVODILA
2 IZPOLNITE PRIJAVNICO
3 PRILOŽITE DATOTEKE
4 DOPOLNITE PRIJAVNICO
5 PREDOGLED IZPOLNJENE PRIJAVNICE
 • STROKOVNI VODJA ŠOLE VOŽNJE

  Obseg in vsebina izobraževanja za strokovnega vodjo šole vožnje

  Program izobraževanja za strokovnega vodjo šole vožnje se izvaja v obsegu 60 pedagoških ur. Sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela ter obsega naslednje vsebine:
  • · upravljanje in vodenje šole vožnje ter kadrovska dejavnost;
  • · finančno poslovanje šole vožnje, zagotavljanje materialnih pogojev za poslovanje šole vožnje in trženje dejavnosti šole vožnje;
  • · strokovno pedagoško delo;
  • · vodenje dokumentacije in evidenc, ki jih je dolžna voditi šola vožnje.

  Vsebina programa za strokovnega vodjo šole vožnje: program

  Kotizacija

  Kotizacija za udeležbo na izobraževanju znaša 550,00 EUR. Potrebno jo je poravnati najkasneje pred pričetkom izobraževanja na tekoči račun št.: SI56 01100-6000034943 in sklic 00 2600-2021.

  Javna agencija vam po zaključku izobraževanja izda račun.

  Postopek prijave na izobraževanje

  Na izobraževanje se prijavite tako, da izpolnite spletno prijavnico, do katere dostopate s klikom na gumb Naprej na dnu te strani. Izpolnjena prijavnica velja kot naročilnica. Na vpisani e-naslov boste prejeli potrditev prijave, prav tako pa vam bomo na ta elektronski naslov pošiljali obvestila v zvezi z izobraževanjem.

  Če ne morete oddati spletne prijave, nam pišite na naslov vozniki@avp-rs.si ali pokličite na 01 / 478 78 30, da se dogovorimo za drugačen način prijave.

  Dovoljenje za strokovnega vodjo šole vožnje

  Dovoljenje za strokovnega vodjo šole vožnje dobi oseba, ki:
  • 1. ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje in najmanj tri leta delovnih izkušenj na delovnem mestu učitelja vožnje;
  • 2. je zaključila program izobraževanja za vodjo šole vožnje in opravila izpit pred komisijo, ki jo imenuje direktor javne agencije, ali ji je izdana odločba javne agencije o priznavanju poklicnih kvalifikacij;
  • 3. ima veljavno dovoljenje za učitelja vožnje najmanj za vozila kategorije B;
  • 4. ni pravnomočno obsojena na nepogojno kazen zapora za kaznivo dejanje zoper življenje in telo, človekove pravice in svoboščine, delovno razmerje in socialno varnosti, pravni promet, premoženje, gospodarstvo, spolno nedotakljivost, uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva, javni red in mir ali varnost javnega prometa.

  Dovoljenje za učitelja vožnje, učitelja predpisov in strokovnega vodjo šole vožnje izda in mu podaljša veljavnost upravna enota.

  Delo strokovnega vodja šole vožnje

  Vloga strokovnega vodja v šoli vožnje:
  • · je odgovoren za vodenje izvajanja dejavnosti;
  • · skrbi za informiranje in izobraževanje učiteljev vožnje in učiteljev predpisov;
  • · učitelje vožnje in učitelje predpisov napoti na redno obnavljanje in dopolnjevanje znanja;
  • · je odgovoren za pravilno vodenje zakonsko predpisanih evidenc v šoli vožnje;
  • · obvešča javno agencijo o izvajanju usposabljanja kandidatov za voznike;
  • · sodeluje z javno agencijo in občasno spremlja izpitne vožnje;
  • · svetuje kandidatom za voznike;
  • · predstavlja šolo vožnje pred javno agencijo;
  • · je odgovoren – v skladu s predpisano vsebino in obsegom usposabljanja – za strokovnost in kakovost izvajanja usposabljanja kandidatov za voznike.

  Odjava

  Odjavite se lahko le pisno, najkasneje tri (3) delovne dni pred pričetkom dodatnega usposabljanja po elektronski pošti na naslov vozniki@avp-rs.si ali po navadni pošti.

  Kasnejših odjav ne bomo upoštevali in vam bomo zaračunali polne stroške usposabljanja.

  Izjemoma lahko udeleženec odstopi od udeležbe tudi v roku krajšem od treh delovnih dni v primeru težje bolezni, težje poškodbe, zapletov v zvezi z nosečnostjo ali smrti, če je po plačilu kotizacije katera od navedenih okoliščin nastopila na strani udeleženca ali z njim povezane osebe. Pojem povezane osebe pomeni: -sorodnike (zakonec/zunajzakonski partner, otrok, starši, stari starši in bratje ter sestre); -skrbnike mladoletne osebe.

  Če se kandidat iz upravičenih razlogov ne udeleži usposabljanja ali iz upravičenih razlogov odstopi med usposabljanjem, se mu del stroškov vrne. Višino vračila določi javna agencija.

  Kontakt

  Javna Agencija RS za varnost prometa, Sektor za voznike Telefon: tel.: 01/478 89 52, e-naslov: vozniki@avp-rs.si