Dovoljenje za izvajanje skupinske delavnice o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa ter za izvajanje varne vožnje izda in podaljša veljavnost javna agencija.

Dovoljenje za izvajanje skupinske delavnice o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa ter za izvajanje varne vožnje se izda za pet let, in sicer na podlagi potrdila o opravljenem izpitu.

Veljavnost dovoljenja za izvajanje skupinske delavnice o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa ter za izvajanje varne vožnje se podaljša za pet let na podlagi potrdil o opravljenem programu dodatnega usposabljanja za izvajanje programov.

1.) Dovoljenje za izvajanje skupinske delavnice o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa v okviru programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in teoretičnega dela v okviru programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo lahko pridobi oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  1. ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje;
  2. je zaključila program izobraževanja in opravila izpit pred komisijo, ki jo imenuje direktor javne agencije, ali ji je bila priznana poklicna kvalifikacija; za namen priznavanja poklicne kvalifikacije se smiselno uporabljajo določbe 33., 34. in 35. člena Zakona o voznikih  (v nadaljevanju: zakon);
  3. ni pravnomočno obsojena na nepogojno kazen zapora za kaznivo dejanje zoper življenje in telo, človekove pravice in svoboščine, delovno razmerje in socialno varnost, pravni promet, premoženje, gospodarstvo, spolno nedotakljivost, uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva, javni red in mir ali varnost javnega prometa.

2.) Dovoljenje za izvajanje varne vožnje v okviru programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in praktičnega dela v okviru programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo lahko pridobi oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  1. je dopolnila starost najmanj 24 let;
  2. ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po višješolskih študijskih programih, ali je dovoljenje oziroma potrdilo za izvajanje teh programov pridobila pred začetkom uporabe tega zakona;
  3. ima veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije najmanj pet let;
  4. je zaključila program izobraževanja in opravila izpit pred komisijo, ki jo imenuje direktor javne agencije, ali ji je bila priznana poklicna kvalifikacija; za namen priznavanja poklicne kvalifikacije se smiselno uporabljajo določbe 33., 34. in 35. člena zakona;
  5. ni pravnomočno obsojena na nepogojno kazen zapora za kaznivo dejanje zoper življenje in telo, človekove pravice in svoboščine, delovno razmerje in socialno varnost, pravni promet, premoženje, gospodarstvo, spolno nedotakljivost, uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva, javni red in mir ali varnost javnega prometa;
  6. ni bila pravnomočno kaznovana za dva in več prekrškov zoper javni red in mir z elementi nasilja;
  7. ji v zadnjih treh letih niso bili izrečeni varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja, varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma prepovedi uporabe vozniškega dovoljenja ali prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije.

Vloga za izdajo dovoljenja

Vloga za izdajo dovoljenja – podaljšanje