Z Zakonom o voznikih je uvedena možnost izbrisa štirih kazenskih točk enkrat v dveh letih, če se imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja prostovoljno udeleži programa usposabljanja za varno vožnjo, zdravstvenega pregleda s svetovanjem ali rehabilitacijskega programa.

a) Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se lahko udeleži imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, ki doseže ali preseže štiri kazenske točke, pa do dneva, ko opravi program, ne preseže 17 kazenskih točk, če mu kazenske točke niso bile izrečene zaradi prekrškov z vožnjo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi.

Po uspešno zaključenem programu se vozniku z dnem, ko organu, pristojnemu za vodenje evidence kazenskih točk, predloži potrdilo o opravljenem dodatnem usposabljanju za varno vožnjo, enkrat v dveh letih izbrišejo iz skupne evidence izrečenih kazenskih točk štiri kazenske točke. Potrdilo o opravljenem programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo velja šest mesecev od datuma zaključka dodatnega usposabljanja.

Slika 1

Slika 1

PRIMER 1:
Voznik je pridobil 3 kazenske točke zaradi prekoračitve hitrosti in 3 kazenske točke, ker je obračal vozilo na mestu, kjer je obračanje prepovedano.
Če želi voznik, ki je storil omenjena prekrška, izbrisati štiri kazenske točke, se sme udeležiti »Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo«. Na podlagi potrdila o udeležbi se vozniku lahko enkrat v dveh letih iz evidence izbrišejo 4 kazenske točke.

PRIMER 2:
Voznik je pridobil 5 kazenskih točk zaradi prehitevanja vozila po odstavnem pasu na avtocesti ter 8 kazenskih točk zaradi vožnje pod vplivom alkohola in je imel v organizmu 0,60 grama alkohola na kilogram krvi (cca 0,28 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka).
Če želi voznik, ki je storil omenjena prekrška, izbrisati štiri kazenske točke, se sme udeležiti »Zdravstvenega pregleda s svetovanjem pri osebnem zdravniku«, ker je kazenske točke pridobil tudi zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Na podlagi potrdila o udeležbi se vozniku lahko enkrat v dveh letih iz evidence izbrišejo 4 kazenske točke. V takšnem primeru si z udeležbo na »Programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo« ne bo mogel izbrisati kazenskih točk iz evidence.

b) Zdravstvenega pregleda s svetovanjem se lahko udeleži voznik enkrat v dveh letih od tedaj, ko je bil prvič pravnomočno kaznovan zaradi prekrška vožnje pod vplivom alkohola. Zdravstveni pregled s svetovanjem opravlja izbrani osebni zdravnik.

Zdravstvenega pregleda iz prejšnjega odstavka se lahko udeležijo:

1.      voznik začetnik;

2.      voznik motornega vozila ali skupine vozil kategorije C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E in DE;

3.      voznik vozila, s katerim se opravlja javni prevoz potnikov ali blaga ali prevoz oseb za lastne potrebe;

4.      voznik vozila, s katerim se prevaža nevarno blago;

5.      poklicni voznik motornega vozila, kadar opravlja ta poklic;

6.      učitelj vožnje med usposabljanjem kandidata za voznika ali spremljevalec;

7.      voznik, ki mu je bilo odvzeto vozniško dovoljenje;

8.      voznik motornega vozila, ki se mu izvršuje sankcija prepoved vožnje motornega vozila, ali

9.      voznik, ki prevaža skupino otrok,

če je bilo ugotovljeno, da so imeli v organizmu do vključno 0,50 grama alkohola na kilogram krvi ali do vključno 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Drugi voznik pa se lahko udeleži zdravstvenega pregleda s svetovanjem, če je bilo ugotovljeno, da je imel v organizmu nad 0,50 grama do vključno 0,80 grama alkohola na kilogram krvi ali nad 0,24 miligrama do vključno 0,38 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Imetniku vozniškega dovoljenja, ki se je udeležil zdravstvenega pregleda s svetovanjem, se z dnem, ko predloži organu, pristojnemu za vodenje evidence kazenskih točk, potrdilo o opravljenem zdravstvenem pregledu s svetovanjem, iz evidence kazenskih točk izbrišejo štiri pravnomočno izrečene kazenske točke za prekršek vožnje pod vplivom alkohola, kar pa ne velja za imetnika vozniškega dovoljenja, ki je presegel zgoraj navedene mejne vrednosti. Potrdilo o opravljenem zdravstvenem pregledu s svetovanjem velja največ šest mesecev.

Slika 2

Slika 2

c) Ustreznega rehabilitacijskega programa, ki ga določi pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti na podlagi ugotovitev kontrolnega zdravstvenega pregleda, se lahko udeleži imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja enkrat v dveh letih od tedaj, ko je bil prvič pravnomočno kaznovan zaradi prekrška vožnje pod vplivom alkohola, če je bilo ugotovljeno, da je imel v organizmu več kot 0,80 grama do vključno 1,10 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,38 miligrama do vključno 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Imetniku veljavnega vozniškega dovoljenja, ki se je udeležil rehabilitacijskega programa, se z dnem, ko predloži organu, pristojnemu za vodenje evidence kazenskih točk, potrdilo o opravljenem rehabilitacijskem programu, iz evidence kazenskih točk izbrišejo štiri pravnomočno izrečene kazenske točke za prekršek vožnje pod vplivom alkohola. Potrdilo o opravljeni edukacijski ali psihosocialni delavnici velja šest mesecev od datuma zaključka dodatnega usposabljanja.

Slika 3

Slika 3

Imetniku veljavnega vozniškega dovoljenja se štiri kazenske točke izbrišejo le enkrat v dveh letih ne glede na to, ali je opravil program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo za imetnike veljavnega vozniškega dovoljenja, ki so dosegli ali presegli štiri kazenske točke in niso presegli 17 kazenskih točk, ali če je opravil zdravstveni pregled s svetovanjem, ali če je opravil rehabilitacijskih program.

Zaradi GDPR YouTube potrebuje dovoljenje za prikaz. Več o tem si lahko preberete na strani Politika zasebnosti.
Dovolim prikaz te vsebine