1PREBERITE NAVODILA
2IZPOLNITE PRIJAVNICO
3PRILOŽITE DATOTEKE
4DOPOLNITE PRIJAVNICO
5PREDOGLED IZPOLNJENE PRIJAVNICE
 • V CELOTI PREBERITE TA NAVODILA, SAJ V NASPROTNEM PRIMERU NADALJEVANJE NI MOŽNO.

  Kontakt:
  Živa Bogataj Švajger, tel.: 01/478 78 30, e-naslov: vozniki@avp-rs.si

  UČITELJ VOŽNJE

  Dovoljenje za učitelja vožnje kategorije A in višjih kategorij lahko pridobi oseba, ki že ima dovoljenje za učitelja vožnje kategorije B in ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  1. ima najmanj srednjo strokovno ali srednjo izobrazbo;

  2. je zaključila program izobraževanja za učitelja vožnje ustrezne kategorije motornih vozil in opravila izpit pred komisijo, ki jo imenuje direktor javne agencije, ali ji je izdana odločba javne agencije o priznavanju poklicnih kvalifikacij;

  3. ima veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije najmanj pet let;

  4. ni pravnomočno obsojena na nepogojno kazen zapora za kaznivo dejanje zoper življenje in telo, človekove pravice in svoboščine, delovno razmerje in socialno varnost, pravni promet, premoženje, gospodarstvo, spolno nedotakljivost, uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva, javni red in mir ali varnost javnega prometa;

  5. ni bila pravnomočno kaznovana za dva in več prekrškov zoper javni red in mir z elementi nasilja;

  6. ji v zadnjih treh letih ni:
  - bil izrečen varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja;
  - bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica;
  - bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma prepoved uporabe vozniškega dovoljenja;
  - bila izrečena prepoved vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije.

  Ne glede na predhodno določilo, da mora imeti kandidat za učitelja vožnje vozniško dovoljenje ustrezne kategorije najmanj 5 let, pa drugi odstavek 32. člena Zakona o voznikih določa sledeče:

  Dovoljenje za učitelja vožnje določene kategorije lahko pridobi tudi oseba, ki ima veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije najmanj dve leti, če že ima veljavno dovoljenje za učitelja vožnje druge kategorije najmanj tri leta.

  Strošek za posamezno kategorijo znaša 310,00 EUR in ga je potrebno poravnati pred prijavo (potrdilo o plačilu priložite k prijavnici) na TRR Javne agencije RS za varnost prometa: SI56 0110 0600 0034 943 (BIC: BSLJSI2X, SKLIC: 00 1800-tekoče leto).

  Po prijavi vas obvestimo o terminu izobraževanja, ki je praktične narave in traja v obsegu 6 pedagoških ur ter 1 izpitne ure.