Nahajate se na strani, s katero želimo olajšati iskanje dodatnih sredstev za projekte s področja prometne varnosti in je namenjena predvsem nevladnim organizacijam s področja prometa.

Nevladnim organizacijam je na voljo veliko razpisov v okviru različnih programov.  Spodaj je nekaj programov naštetih.

PROGRAMI ČEZMEJNEGA SODELOVANJA

Temeljni cilji čezmejnih programov sodelovanja je povezovati območja, ki so razdeljena z državnimi mejami, in s tem prispevati k uravnoteženemu razvoju na območju celotne Evropske skupnosti. Obenem pa programi v okviru čezmejnega sodelovanja omogočajo sodelovanje slovenskih institucij, ki bodisi nimajo kadrovskih ali finančnih zmožnosti sodelovati v večjih projektih, bodisi želijo navezati poslovne ali raziskovalne stike z institucijami sosednjih držav.

PROGRAMI TRANSNACIONALNEGA SODELOVANJA

Poslanstvo transnacionalnih programov je priprava skupnih razvojnih rešitev za skupne izzive. Poudarek je na krepitvi institucionalnih zmogljivostih javne uprave in javnega sektorja, tudi v povezavi z zasebnim sektorjem, in na izboljšanju razvojnih politik ter strategij.

RAZPISI EVROPSKE KOMISIJE – Generalni direktorat za mobilnost in promet.

HorizontPROGRAM OBZORJE 2020

Obzorje 2020 (Horizon 2020) je novi okvirni program EU za raziskave in inovacije, ki bo aktiven v obdobju 2014-2020. Nadomešča 7. Okvirni program (FP7), ki se je konec leta 2013 iztekel. Obenem je najpomembnejši finančni instrument izvajanja strategije Unije inovacij, ter Strategije Evropa 2020, s ciljem dvigniti konkurenčnost Evropske unije v obdobju do leta 2020.

Razpisov je zelo veliko. Na tej povezavi lahko pridete do odprtih razpisov, ki jih potem ustrezno izberete s pomočjo iskanja po različnih temah.

NACIONALNI RAZPISI

Kar se tiče nacionalnih razpisov, jih objavljajo ministrstva in na lokalnem nivoju tudi občine.

Razni nasveti

Kje lahko pridobite več podatkov: 

Pridobivanje partnerjev: 

  • preko nacionalnih kontaktnih točk programov,
  • na spletnih straneh programov (navadno objavljeno poglavje iskanje partnerjev),
  • preko portala NGOPartnership.org.

Podatki na strani se lahko spreminjajo. V kolikor ugotovite pomanjkljivosti ali nepravilnosti nam prosim pišite.

Viri: www.eu-skladi.si, strani programov