EU sredstva - Agencija za varnost prometa - AVP
EU sredstva2017-09-18T14:43:20+00:00

Nahajate se na strani, s katero želimo olajšati iskanje dodatnih sredstev za projekte s področja prometne varnosti in je namenjena predvsem nevladnim organizacijam s področja prometa.

Nevladnim organizacijam je na voljo veliko razpisov v okviru različnih programov.  Spodaj je nekaj programov naštetih.

PROGRAMI ČEZMEJNEGA SODELOVANJA

Temeljni cilji čezmejnih programov sodelovanja je povezovati območja, ki so razdeljena z državnimi mejami, in s tem prispevati k uravnoteženemu razvoju na območju celotne Evropske skupnosti. Obenem pa programi v okviru čezmejnega sodelovanja omogočajo sodelovanje slovenskih institucij, ki bodisi nimajo kadrovskih ali finančnih zmožnosti sodelovati v večjih projektih, bodisi želijo navezati poslovne ali raziskovalne stike z institucijami sosednjih držav.

Program sodelovanja Slovenija-Italija
Program je bil odobren s strani EK.

SIATProgram sodelovanja Slovenija-Avstrija
Objavljen je javni razpis.
Rok za oddajo vloge: 12. 2. 2016.

si-hrProgram sodelovanja Slovenija-Hrvaška

Objavljen je javni razpis.
Rok za oddajo vloge: 11. 3. 2016

si-huProgram sodelovanja Slovenija-Madžarska
Objavljen je javni razpis.
Rok za oddajo vloge je 12. 2. 2016.

PROGRAMI TRANSNACIONALNEGA SODELOVANJA

Poslanstvo transnacionalnih programov je priprava skupnih razvojnih rešitev za skupne izzive. Poudarek je na krepitvi institucionalnih zmogljivostih javne uprave in javnega sektorja, tudi v povezavi z zasebnim sektorjem, in na izboljšanju razvojnih politik ter strategij.

MED_tolePROGRAM MEDITERAN
Trenutno ni odprtih razpisov.

 

 

Podonavje_TolePROGRAM PODONAVJE
Naslednji razpis je pričakovan v jeseni 2016.

 

Alpine_TolePROGRAM OBMOČJE ALP
Trenutno ni odprtega nobenega razpisa.

 

 

CE_tole

PROGRAM SREDNJA EVROPA
Naslednji razpis bo objavljen predvidoma aprila 2016.

 

 

ADRIONJADRANSKO JONSKI PROGRAM
Dne 22. 2. 2016 bo v Ljubljani organiziran nacionalni informativni dan ob objavi 1. razpisa Jadransko-jonskega transnacionalnega (ADRION) programa. Povezava

Končni dokumenti programa ADRION so še v pripravi; razpis bo predvidoma odprt med 1. 2. in 25. 3. 2016.

MEDREGIONALNO SODELOVANJE

Medregionalno sodelovanje spodbuja razvoj regij v EU, in sicer s prenosom znanja in izmenjavo izkušenj med regijami.

Interreg1PROGRAM INTERREG

Naslednji razpis bo predvidoma februarja 2016.

 

RAZPISI EVROPSKE KOMISIJE – Generalni direktorat za mobilnost in promet

Komisija_LogoRazpisi Generalnega direktorata za mobilnost in promet
Trenutno ni odprtih razpisov.

 

 

 

HorizontPROGRAM OBZORJE 2020

Obzorje 2020 (Horizon 2020) je novi okvirni program EU za raziskave in inovacije, ki bo aktiven v obdobju 2014-2020. Nadomešča 7. Okvirni program (FP7), ki se je konec leta 2013 iztekel. Obenem je najpomembnejši finančni instrument izvajanja strategije Unije inovacij, ter Strategije Evropa 2020, s ciljem dvigniti konkurenčnost Evropske unije v obdobju do leta 2020.

Razpisov je zelo veliko. Na tej povezavi lahko pridete do odprtih razpisov, ki jih potem ustrezno izberete s pomočjo iskanja po različnih temah.

 

 

NACIONALNI RAZPISI

Kar se tiče nacionalnih razpisov, jih objavljajo ministrstva in na lokalnem nivoju tudi občine.

Razni nasveti

Kje lahko pridobite več podatkov: 

Pridobivanje partnerjev: 

  • preko nacionalnih kontaktnih točk programov,
  • na spletnih straneh programov (navadno objavljeno poglavje iskanje partnerjev),
  • preko portala NGOPartnership.org.

Podatki na strani se lahko spreminjajo. V kolikor ugotovite pomanjkljivosti ali nepravilnosti nam prosim pišite.

Viri: www.eu-skladi.si, strani programov