Javna agencija RS za varnost prometa (AVP) – Sektor za vozila, je v oktobru 2018 organizirala na sedežu AVP, štiri posvete s predelovalci vozil in vgrajevalci opreme za vozila in kontrolnih organov (strokovnih organizacij in tehničnih služb), ki izvajajo postopke ugotavljanja skladnosti vozil.

Prvi posvet je bil izveden v lanskem letu, kar so predelovalci vozil sprejeli z odobravanjem in željo za večje število posvetov.

Posveti so bili organizirani na osnovi rezultatov strokovnih nadzorov AVP, ki je pri svojem delu zapažal pomanjkanje znanja na področju izdelave tehnične dokumentacije in želji kontrolnih organov, da se predelovalce vozil seznani z veljavnimi predpisi in zahtevami za predelavo.

Predstavniki AVP so v PP prezentaciji, predstavili delo AVP na področju ugotavljanja skladnosti vozil, seznanili predelovalce vozil z veljavnimi predpisi in navedli različne primere pravilnih, nepravilnih ali pomanjkljivih postopkov pri predelavah vozil.

Na osnovi vprašanj, pogovorov, izmenjave mnenj in predstavitvijo problematike na področju predelave vozil, je bilo ugotovljeno, da predelovalci vozil dobro poznajo svoje delo in ga tudi kvalitetno izvajajo, problemi pa nastanejo, ko je treba za izvedeno delo izdelati tehnično dokumentacijo, kot jo zahtevajo predpisi.

Poudarjeno je bilo, da je dobro izdelana tehnična dokumentacija, na tehničnem področju, osnovni način komuniciranja o izvedenem delu.

Posvet je nakazal, da se odprta vprašanja lahko rešujejo samo z dobrim in strpnim sodelovanjem vseh  vpletenih v postopku (AVP, kontrolni organi in predelovalci vozil), zato je takšen način sodelovanja in komuniciranja, potreben tudi v bodoče in bo AVP posvete po potrebi, še naprej organiziral.

AVP – Sektor za vozila,  bo nudil vso podporo KO pri njihovem delu, da bodo le-ti lahko sproti obveščali predelovalce vozil o zahtevah, spremembah predpisov, nejasnostih in reševanju različnih vprašanj.