Javna agencija RS za varnost prometa (AVP) – Sektor za vozila, že od leta 2008, vsako leto organizira posvete za kontrolne organe (KO) (strokovne organizacije in tehnične službe za ugotavljanje skladnosti vozil), ki izvajajo postopke ugotavljanja skladnosti vozil.

Posvet se izvaja v sklopu rednih strokovnih nadzorov, ki jih AVP izvaja tekom leta in se izvajajo kot zaključek letnih strokovnih nadzorov ter seznanitev  KO z ugotovitvami pri nadzorih, z namenom kritičnega pregleda izvajanja postopkov glede uporabe brezhibnih vozil v prometu, s katerimi se stremi k zagotavljanju večje cestnoprometne varnosti.

V postopkih ugotavljanja skladnosti se pregledujejo vozila, ki so pridobljena iz drugih držav in za katera se bodo v Republiki Sloveniji prvič registrirala in vozila, ki so bila spremenjena v postopkih predelave vozila.

Vsebina posveta je predvsem izobraževalnega značaja, saj se obravnava problematika in nepravilnosti, ki jo homologacijski organ zasledi pri svojem delu in strokovnih nadzorih.

Letošnji – dvanajsti posvet po vrsti,  je potekal v prostorih AVP, vendar je bil zaradi velikega števila udeležencev in prostorskih omejitev  razdeljen v pet enakih skupin, v dneh 27., 28., 29. november ter 2. in 3. december 2019.

Posveta so se udeležili vsi predstavniki kontrolnih organov (78).

Posvet je vodil g., Jože Hribar ob sodelovanju g. Boštjan Cafa, ki tudi izvajata strokovne nadzore nad delom kontrolnih organov.

Jože Hribar je poudaril pomen notranjih nadzorov, ki jih morajo KO izvajati v skladu z usmeritvami homologacijskega organa, kot ene prve in najbolj učinkovite metode kontrole in samokontrole k izboljšanju rezultatov.

Na posvetu so bile najprej predstavljene ugotovitve strokovnih nadzorov v letu 2019. Ugotovitve so bile  kritično prikazane, saj je namen homologacijskega organa delo izboljševati in doseči višji nivo kvalitete dela kontrolnih organov. Ugotovljeno je da se nivo kvalitete postopkov izboljšuje (od vložnikov se zahteva dodatna dokumentacija za izvedbo postopka), KO pa pri postopkih upoštevajo predpise in  Usmeritve homologacijskega organa.

Z rednimi strokovnimi nadzori in notranjimi nadzori, se sproti odpravljajo tudi tiste pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki nastajajo v postopkih.

Vprašanja, ki jih KO postavljajo homologacijskemu organu so največkrat zastavljena takrat, ko KO ne more zaključiti postopka samostojno in je potrebno posvetovanje s homologacijskim organom. Homologacijski organ takšen način dela podpira, saj se s tem pravočasno rešujejo nejasnosti in morebitne težave, ki bi lahko nastale pri napačni odločitvi izvedbe postopka.

Na posvetu je bilo ugotovljeno, da se KO strinjajo z načinom dela homologacijskega organa – Sektorja za vozila in je to primeren način višanja strokovnosti izvajanja postopkov ugotavljanja skladnosti vozil.

KO takšne posvete podpirajo in si jih želijo še več, saj na njih pridobijo odgovore na vprašanja in med seboj izmenjajo mnenja ter izkušnje, kar omogoča kvalitetnejše delo. Podpora posvetom se kaže tudi v udeležbi na posvetih, saj so vedno prisotni vsi KO.

S strani KO je bilo predlagano, da bi homologacijski organ izvajal izobraževanje KO, saj smatrajo, da bi bila s tem kvaliteta postopkov ugotavljanja skladnosti vozil, še boljša.

Zadnji del posveta je bil namenjen delavnici, kjer so kontrolni organi reševali različna vprašanja iz področja ugotavljanja skladnosti in poznavanja predpisov, ki jih je pripravil homologacijski organ.

Vse odgovore bo homologacijski organ pregledal in tudi izdelal analizo ter jo poslal kontrolnim organom

Delavnice, ki se izvajajo, pa so po mnenju KO zelo dober način preizkusa lastnega dela in poznavanja postopkov in predpisov.

AVP – Sektor za vozila,  bo še naprej nudil vso podporo KO pri njihovem delu in pripravil tudi dodatne oblike izobraževanja, saj se stalno pojavljajo nove nejasnosti in vprašanja, ki jih je treba in se tudi rešujejo z medsebojno komunikacijo.