(Ljubljana, 6. april 2020) Agencija za varnost prometa s strani strank prejema različna vprašanja, ki se nanašajo na tolmačenje določb odlokov, ki jih je vlada sprejela z namenom zajezitve širjenja in obvladovanja epidemije #COVID19. S strani Ministrstva za infrastrukturo smo pridobili pojasnila na nekaj najbolj pogostih vprašanj, povezanih z veljavnostjo vozniških dovoljenj in rehabilitacijskih programov, ki jih podajamo v nadaljevanju.

Osebi, ki ji poteče vozniško dovoljenje do vključno 16. aprila 2020, le-to to velja do 16. maja 2020. Kaj pa oseba, ki ji dovoljenje poteče 17. aprila in mora za podaljšanje opraviti zdravniški pregled?

Veljavnost vozniških dovoljenj se bo predvidoma še podaljšala (v pripravi je sprememba odloka), in bo najverjetneje vezana na datum, ko bo Vlada RS določila, da ukrepi v zvezi z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije prenehajo. Točne informacije bodo na voljo po sprejemu odloka.

Roki za opravljanje procesnih dejanj strank in za izpolnitev njihovih materialnih obveznosti ter roki za opravljanje procesnih dejanj upravnih in drugih državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil in za izdajanje upravnih aktov ne tečejo. Ali roki v začetih postopkih odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ne tečejo (rok za opraviti kontrolni zdravstveni pregled, za prijavo v rehabilitacijski program …)?

Da, ti roki ne tečejo. Prav tako se od 31. 3. 2020 dalje ne štejejo kot nujne zadeve, v katerih je bilo obdolžencu začasno odvzeto vozniško dovoljenje ali je bilo zaseženo motorno vozilo po Zakonu o prekrških.

Kako je z veljavnostjo potrdil o opravljenem rehabilitacijskem programu? Gre za tiste, ki ponovno pridobivajo vozniško dovoljenje. Ostaja veljavnost enaka ali se teh šest mesecev šteje kot rok za izpolnitev procesnega dejanja, to je priglasiti se na vozniški izpit? Kdor namreč opravi takšen program, ga je opravil z namenom ponovno pridobiti vozniško dovoljenje. Gre za rok, v katerem se mora stranka priglasiti na ponovno opravljanje vozniškega izpita.

Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (ZZUSUDJZ) v prvem odstavku 6. člena določa, da roki NE TEČEJO:
– v upravnih in drugih javnopravnih zadevah, ki nimajo značaja upravne zadeve po 2. členu Zakona o upravnem postopku,
– za opravljanje procesnih dejanj strank in za izpolnitev njihovih materialnih obveznosti,
– za opravljanje procesnih dejanj upravnih in drugih državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil in
– za izdajanje upravnih aktov.

Z uveljavitvijo ZZUSUDJZ, torej z 29.3.2020, roki ne tečejo. Z 29. 3. 2020 je rok za te zadeve nehal teči (torej ne teče tudi rok veljavnosti potrdila). Rok ponovno začne teči deveti dan od dneva prenehanja ukrepov, kar bo ugotovila Vlada RS s sklepom, ki ga bo objavila v Uradnem listu RS (to velja za primere, ko stranki do uveljavitve ZZUSUDJZ veljavnost potrdila še ni iztekla – npr. če je do 29. 3. 2020 poteklo le pet mesecev, se bo veljavnost potrdila iztekla en mesec, šteto od devetega dne po prenehanju ukrepov).
Če bo stranki veljavnost potrdila potekla v obdobju od 29. 3. 2020 dalje, se bo stranka lahko priglasila v roku osmih dni od dneva prenehanja ukrepov, kar bo ugotovila Vlada RS s sklepom, ki ga bo objavila v Uradnem listu RS.

Kako je z veljavnostjo dovoljenj za učitelje vožnje in učitelje predpisov, ki jim bo v času razglašene epidemije potekla veljavnost?

Opravljanje dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil je začasno prepovedano, ravno zaradi tega ni treba podaljševati veljavnosti teh dovoljenj.