(Ljubljana, 6. oktober 2020) Javna agencija RS za varnost prometa (AVP), je s strani ustanovitelja – Ministrstva za infrastrukturo – prejela zahtevo za pripombe na predlog Zakona o javni agenciji Republike Slovenije za trg in potrošnike in Javni agenciji Republike Slovenije za finančne trge.

Pri pripravi gradiva AVP ni sodelovala, temveč je bila z vsebino seznanjena 1. oktobra 2020. Pripombe je bilo potrebno posredovati do 14. ure, 2. oktobra 2020. AVP navaja, da je bil rok za pripombe zelo kratek, gradivo pa obsežno.

Pri pregledu predloga zakona je bilo ugotovljeno, da se predvideva združitev regulatorjev na različnih področjih trga. Iz prejetega gradiva ni bilo mogoče razbrati neposrednih pozitivnih učinkov predloga o združevanju, razen da po navedbi predlagateljev aktivnosti potekajo v luči t. i. debirokratizacije. AVP s strokovnega stališča meni, da je sedanja organiziranost, po priključitvi dejavnosti izvajanja opravljanja vozniških izpitov, povsem ustrezna, iz predloženega gradiva pa niso razvidni neposredni razlogi za združevanje. Tveganja se lahko pojavijo pri organizacijskih spremembah v smislu strokovnosti in dela do strank, če bi nastale spremembe, ki bi posegale v vsebino in kadrovsko strukturo sektorjev oziroma, če bi posledično prišlo do krnitve storitev, ki jih AVP s svojim strokovnim delom zagotavlja za stranke.

AVP je namreč osrednja nacionalna organizacija na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa. Izvaja regulatorne, razvojne, strokovne in druge naloge s področja voznikov, vozil, analitsko-raziskovalnih nalog, povezanih z varnostjo cestnega prometa, preventive, vzgoje, usposabljanja v cestnem prometu, neodvisnega raziskovanja dejavnikov za nastanek prometnih nesreč ter strokovnih nalog za pripravo in izvedbo nacionalnega programa varnosti cestnega prometa. AVP je zato v pripombah poudarila, da vsebine dela in dostop do vseh storitev, ki jih AVP zagotavlja za stranke, nikakor ne smejo biti okrnjene. Obenem zaposlenim ne smejo biti kršene pravice iz delovnega razmerja, saj:

naj bi nova agencija nastopila kot univerzalni pravni naslednik. Prevzemni pravni subjekt celotno »vstopi« v pravni položaj prenosnega pravnega subjekta in je njegov pravni naslednik glede celote pravic, obveznosti in pravnih razmerij.

Direktiva 2001/23/ES (prenos delovnega razmerja z vsemi pravicami in obveznostmi od delodajalca prenosnika na delodajalca prevzemnika) je sicer v slovenski pravni red že implementirana z ZDR-1, kjer v 75. členu določa, da v primeru, da pride do pravnega prenosa podjetja, izvedenega na podlagi zakona, do spremembe delodajalca, preidejo pogodbene in druge pravice ter obveznosti iz delovnih razmerij, ki so jih imeli delavci na dan prenosa pri delodajalcu prenosnika, na delodajalca prevzemnika.

AVP se obenem ne strinja z navedbo, da predlagani zakon ne bo imel finančnih posledic, saj naj bi bila skladno s predlogom na novo osnovana uprava nove agencije, vsaka reorganizacija pa ima finančne posledice.

Z naslova zasebnosti YouTube potrebuje vaše dovoljenje za prikaz te vsebine. Več o tem si lahko preberete na Politika zasebnosti.
V redu