Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (v nadaljnjem besedilu: javna agencija) vabi vse zainteresirane, da pošljejo prijavo na usposabljanje za ocenjevanje na vozniškem izpitu za kategorijo A. Usposabljanje se bo razpisalo in izpeljalo v primeru zadostnega števila prijav.

Pomembnejše informacije v zvezi z usposabljanjem

Teoretični del usposabljanja poteka kontinuirano, dva- do trikrat tedensko, z začetkom ob 16:00 in v trajanju štirih pedagoških ur. Praktični del usposabljanja se izvaja v krajih, kjer javna agencija zagotavlja opravljanje praktičnega dela vozniškega izpita, skladno s potrebami udeležencev in zmožnostmi izvajalca usposabljanja. Teoretični del usposabljanja se izvede v obliki predavanj, praktični del pa poteka individualno oziroma z največ dvema udeležencema hkrati, odvisno od vsebine usposabljanja.

Za izvedbo usposabljanja javna agencija zagotovi:

 • prostor za teoretični del usposabljanja,
 • učno gradivo v elektronski obliki,
 • učne pripomočke,
 • vadbeno površino za praktični del usposabljanja in vozilo, s katerim se spremlja udeleženca (praktični del usposabljanja).

Motorno kolo za praktični del usposabljanja, ki izpolnjuje pogoje, določene v 4. točki 14. člena Pravilnika o vozniškem izpitu (Ur. list RS, št. 162/20 in 175/20; v nadaljnjem besedilu: pravilnik), zagotovi udeleženec. Vozilo mora biti tehnično brezhibno in izpolnjevati druge pogoje za udeležbo v cestnem prometu. Pri praktičnem usposabljanju mora udeleženec uporabljati celotno motoristično zaščitno opremo.

Za udeležbo na usposabljanju mora imeti udeleženec veljavno vozniško dovoljenje kategorije A in opravljeno usposabljanje za ocenjevanje na vozniškem izpitu za kategorijo B.

Usposabljanje se bo izvedlo v skladu s 24. členom in Prilogo 2 pravilnika. Po opravljenem usposabljanju se vsakemu udeležencu izda potrdilo, ki je kot Priloga 3 sestavni del pravilnika.

Cena usposabljanja se določi kot kotizacija in se plača do začetka usposabljanja. Njena višina je med drugim odvisna od predvidenega števila udeležencev, zato se bo dokončno določila po končanem informativnem zbiranju prijav. Za zadnje izvedeno usposabljanje je znašala 355 EUR.

Prijave na usposabljanje se zbirajo do 12. aprila 2021. Prijavnice se pošljejo po elektronski pošti na naslov  vozniski.izpiti@avp-rs.si.  Obrazec prijavnice je kot priloga sestavni del te objave. Za morebitne dodatne informacije pošljite sporočilo na e-naslov vozniski.izpiti@avp-rs.si.

Druge koristne informacije v zvezi z usposabljanjem  

V skladu z desetim odstavkom 75. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št: 85/16, 67/17, 21/18 – ZNOrg in 43/19 in 139/20; v nadaljnjem besedilu: ZVoz-1) izvaja program usposabljanja za ocenjevanje na vozniškem izpitu javna agencija. ZVoz-1 ne predpisuje posebnih pogojev za vključitev v program usposabljanja, drugače pa je glede opravljanja preizkusa usposobljenosti za ocenjevanje na vozniškem izpitu in za opravljanje dela ocenjevalca na vozniškem izpitu.

V skladu s sedmim odstavkom 75. člena ZVoz-1 lahko preizkus usposobljenosti za ocenjevanje na vozniškem izpitu za kategorijo A opravlja oseba, ki:

 • ima veljavno vozniško dovoljenje za voznika motornih vozil kategorij A ali enakovredno znanje, pridobljeno z ustrezno poklicno kvalifikacijo;
 • je bila najmanj tri leta ocenjevalec na vozniškem izpitu za kategorijo B ali ima najmanj šest let vozniških izkušenj za kategorijo A ali ima teoretično in praktično oceno vozniške sposobnosti, ki ustreza višjim merilom, kakor so potrebna za pridobitev vozniškega dovoljenja za kategorijo A;
 • je opravila program usposabljanja za ocenjevanje na vozniškem izpitu kategorije A.

Kot teoretično in praktično oceno vozniške sposobnosti, ki ustreza višjim merilom, kakor so potrebna za pridobitev vozniškega dovoljenja za kategorijo A, se na primer upošteva veljavno dovoljenje za učitelja vožnje kategorije A ali dovoljenje za trenerja varne vožnje te kategorije.

V skladu z drugim in četrtim odstavkom 75. člena ZVoz-1 je ocenjevalec na vozniškem izpitu za kategorijo A lahko oseba, ki:

 • ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje;
 • ima veljavno vozniško dovoljenje za voznika motornih vozil kategorij A ali enakovredno znanje, pridobljeno z ustrezno poklicno kvalifikacijo;
 • je bila najmanj tri leta ocenjevalec na vozniškem izpitu za kategorijo B ali ima najmanj šest let vozniških izkušenj za kategorijo A ali ima teoretično in praktično oceno vozniške sposobnosti, ki ustreza višjim merilom, kakor so potrebna za pridobitev vozniškega dovoljenja za kategorijo A;
 • je opravila preizkus usposobljenosti za ocenjevanje na vozniškem izpitu ali ji je bila priznana poklicna kvalifikacija.

Glede na navedeno se pričakuje, da udeleženec usposabljanja izpolnjuje najmanj pogoje, navedene v sedmem odstavku 75. člena ZVoz-1.