Interni predpisi

Elaborat programa notranjega in strokovnega nadzora

Organigram

Komunikacijski načrt

Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Javni agenciji RS za varnost prometa

Pravilnik o poslovanju s strankami

Pravilnik o uporabi službenih vozil

Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov

Pravilnik o poslovnem času

Poslovnik o spremembah in dopolnitvah poslovnika o delu Sveta AVP

Pravilnik o izvajanju postopkov javnega naročanja v Javni agenciji RS za varnost prometa

Pravilnik o letnem dopustu in drugih odsotnostih z dela

Pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih v Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa

Pravilnik o prepovedi uživanja psihoaktivnih snovi na delovnem mestu ter odreditvi in izvajanju preizkusa alkoholiziranosti in drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc

Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti zaposlenih v Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa