V Uradnem listu Republike Slovenije je bil 21.12.2015 objavljen Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (v nadaljnjem besedilu: pravilnik). Veljati je začel petnajsti dan po objavi, uporabljati pa se začne šest mesecev po njegovi uveljavitvi, torej 5. julija 2016. Z dnem začetka uporabe novega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00, 110/06, 49/08, 64/08, 65/08 – popr. in 109/10 – ZCes-1).

Spremembe in novosti, ki jih prinaša pravilnik, bodo v razmeroma velikem obsegu vplivale na vsebine teoretičnega dela vozniškega izpita. Pri prvem skrbnem pregledu se je pokazalo, da bo približno 250 testnih nalog, kar predstavlja več kot deset odstotkov njihovega celotnega števila, deležnih večjih ali manjših sprememb. Če prištejemo še potrebne spremembe, ki se jih je namenoma pustilo za kasnejše spreminjanje, pa se število testnih nalog, potrebnih sprememb, povzpne čez 300.

V nadaljevanju je predstavljen pristop k uskladitvi testnih nalog s pravilnikom, ki bo potekala na način, s katerim se bo ob prehodu na nove vsebine skušalo čim bolj olajšati tako delo šolam vožnje kot kandidatom za voznike opravljanje teoretičnega dela vozniškega izpita.

Pravilnik določa različne roke, v katerih začnejo veljati posamezne novosti in spremembe. Nekatere postanejo aktualne z dnem začetka uporabe pravilnika, druga pa v različnih rokih, od šest mesecev do deset let. Spremembe in novosti, ki postanejo aktualne z dnem uporabe pravilnika, bi bilo treba v testne naloge implementirati čez noč. To bi seveda pomenilo težavo za kandidate za voznike (v nadaljevanju: kandidati), ki bodo k teoretičnemu delu vozniškega izpita pristopili po začetku uporabe pravilnika, usposabljanje pa opravili pred tem in z novostmi ne bodo seznanjeni. Podoben problem bi predstavljale tudi novosti in spremembe, za katere je določen rok v določenem razponu.

Pričakovati ali celo zahtevati, da šole vožnje kandidate za opravljanje teoretičnega dela vozniškega izpita usposabljajo »po novem« in »po starem«, je utopično, še posebej, ker je časovno obdobje za implementacijo posameznih sprememb tudi deset let. Po drugi strani pa ni sprejemljivo tudi to, da kandidatom ne bi bilo treba imeti znanj, ki bi jih v določenem trenutku morali imeti vsi vozniki. Glede na vse našteto bo treba odločiti za neko srednjo pot, odločitve pa sprejemati tako v okviru celostnega pristopa, kot pri vsaki posamezni testni nalogi, ki bo predmet sprememb.

Spremembe, ki se jim ni mogoče izogniti, bodo v testne naloge implementirane z dnem začetka uporabe pravilnika. Nekatere takšne spremembe, kot je npr. znak za hitro cesto, so očitne, druge manj opazne. Te zadnje so predvsem spremembe pri prometnih znakih, katerih oblika, barva in pomen ostajajo enaki, spremenijo pa se drugi atributi. Teh sprememb je tudi največ. Za nekatere spremembe je vseeno, ali se je nekdo na izpit pripravljal po starem ali po novem, saj gre le za izboljšano, posodobljeno ali bolj jedrnato dikcijo. Če je kandidat razumel pomen znaka prej, ga bo tudi po novem in obratno. Takšen primer sta npr. znak »Poledica« (1112) in znak »Prometni zastoj« (1123). Takšne spremembe se bodo brez zadržkov vpeljale v teste že ob začetku uporabe pravilnika. Posamezne spremembe pa so tudi bolj radikalne in zanje razumevanje in logično sklepanje nista dovolj. Tako npr. prometni znak »Prepovedan promet za mopede« (2205) označuje cesto ali njen del, kjer je prepovedan promet za mopede in tudi druga motorna vozila, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h. Takšnim in podobnim novostim se bo, kjer bo le mogoče, v prvi fazi sprememb izognilo.

Poleg sprememb, ki se jim ni mogoče izogniti, se bodo z dnem začetka uporabe pravilnika implementirale tudi spremembe, ki se bodo lahko pripravile na način, da bodo primerne za »staro« in »novo« znanje. Ker bo vendarle potrebnega tudi nekaj pravilnega razmišljanja in sklepanja, bo pri tem kandidatom v pomoč, če bodo naučeno snov tudi razumeli, ne le poznali posamezna dejstva, npr. poimenovanje znaka, na pamet. Spodaj je nekaj primerov takšnih sprememb:

prometni-znaki-spremembe

Testnih nalog z novimi prometnimi znaki in prometno opremo ne bo na teoretičnem delu vozniškega izpita še najmanj pol leta. Izjema so prometni znaki in prometna oprema, ki se ne nanašajo na vsebino posamezne testne naloge in njihovo poznavanje ni nujno, da bi se na vprašanje pravilno odgovorilo. Po tem času bodo na teoretični del vozniškega izpita prihajali praktično le še kandidati, ki bodo imeli opravljeno usposabljanje v šoli vožnje po začetku uporabe novega pravilnika. V začetku leta 2017 se bodo tako postopno opravile še vse preostale potrebne spremembe in začele dodajati nove testne naloge, tudi takšne, ki niso povezane z novimi znaki, pač pa z drugimi novostmi, ki jih prinaša pravilnik.

Postopnega in prilagojenega pristopa k spremembam teoretičnega dela vozniškega izpita pa ni mogoče uporabiti tudi za njegov praktični del. Pri vožnji v prometu se od vseh voznikov pričakuje, da vozijo v skladu s trenutno veljavnimi cestnoprometnimi predpisi. Tako bo npr. kandidat na praktičnem delu vozniškega izpita za kategorijo BE moral že takoj ob začetku uporabe novega pravilnika vedeti, da znak s simbolom tovornega vozila (2207) iz skupine znakov za prepovedi in omejitve ne pomeni več le prepoved prometa za tovorna vozila, pač pa tudi za skupine vozil. Kakšna prometna signalizacija in prometna oprema cest bosta v določenem trenutku in določenem prometnem okolju čakala kandidate, pa bo odvisno tudi od tega, kako hitro se bodo tisti, ki skrbijo za ceste, lotili sprememb, ki jih je treba izpeljati v določenem časovnem razponu.

PDF – Informacija za šole vožnje