Javna agencija RS za varnost prometa razpisuje termin za opravljanje izpita pred komisijo za učitelje vožnje in učitelje predpisov, ki bo v sredo 21. 4. 2021 s pričetkom ob 14h na Kotnikovi ulici 19a v Ljubljani.

Izpit pred komisijo je namenjen učiteljme vožnje in učiteljem predpisov, ki se tri leta ali več niso dodatno usposabljali, in morajo zadevni izpit opraviti, da lahko podaljšajo svoje dovoljenje, kot to določa osmi odstavek 37. člena Zakona o voznikih (ZVoz-1; Uradni list RS, št. 85/16, 67/17, 21/18 – ZNOrg in 43/19).

POTEK OPRAVLJANJA IZPITA PRED KOMISIJO

Izpit pred komisijo je sestavljen iz dveh delov, in sicer:

–      strokovno teoretičnega pisnega dela in

–      praktičnega dela.

Teoretični in praktični del izpita komisija oceni z oceno »uspešno« ali »neuspešno«. Če kandidat ni bil uspešen na teoretičnem delu izpita, se šteje, da izpita ni opravil.

K praktičnemu delu izpita sme kandidat pristopiti po uspešno opravljenem teoretičnem delu izpita. Kandidat, ki ni bil uspešen na praktičnem delu izpita, lahko ponovno opravlja praktični del izpita. Kandidat, ki tudi drugič ni bil uspešen na praktičnem delu izpita, mora izpit ponovno opravljati v celoti.

Kandidat mora tako na teoretičnem kot praktičnem delu izpita doseči najmanj 90-odstotni uspeh, da je ocenjen z oceno »uspešno«.

Uspešno opravljenemu teoretičnemu delu izpita sledi praktični del, in sicer:

  1. praktični del za učitelja predpisov; kandidati, ki bodo uspešno opravili teoretični del, bodo k praktičnemu delu predvidoma pristopili v sredo 21. 4. 2021. Komisija bo kandidatu določila eno od učnih tem splošnega dela teoretičnega dela usposabljanja, ki so določene v Prilogi Pravilnika o programu usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil (Uradni list RS, št. 48/11 in 85/16). Za ustrezno predstavitev učne teme komisiji bo imel kandidat na razpolago največ eno pedagoško uro (45 min).
  1. praktični del za učitelja vožnje; kandidati, ki bodo uspešno opravili teoretični del, bodo k praktičnemu delu predvidoma pristopili v sredo 21. 4. 2021. Če bo število prijavljenih kandidatov preveliko, da bi praktični del opravljali vsi kandidati na en dan, se bo izpit nadaljeval v četrtek, 22. 2. 2021. Kandidati bodo praktični del opravljali z lastnimi motornimi vozili kategorije B, razen v primeru, da kdo ni opravil izobraževanja za učitelja vožnje kategorije B, temveč za katero drugo kategorijo (npr. kategorijo A). V takem primeru je potrebno agencijo ob prijavi na izpit na to obvezno opozoriti. Praktični del izpita za učitelja vožnje se bo izvedel v obsegu ene pedagoške ure (45 min), in sicer z lastnim motornim vozilom kandidata. Pred pričetkom lastne vožnje bo komisija kandidatu določila eno od učnih vaj splošnega dela praktičnega programa usposabljanja za voznike dvoslednih oziroma enoslednih motornih vozil, ki so opredeljene v Prilogi Pravilnika o programu usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil. Le-to bo potrebno komisiji ustrezno predstaviti tako, kakor to stori učitelj vožnje pri dejanskem kandidatu. Temu bo sledila še lastna vožnja kandidata.

STROŠKI IN PRIJAVA

Stroški opravljanja izpita morajo biti poravnani ob prijavi, in znašajo:

–      opravljanje izpita za učitelja vožnje: 250,00 EUR,

–      opravljanje izpita za učitelja predpisov: 250,00 EUR,

–      opravljanje izpita za učitelja vožnje in učitelja predpisov: 375,00 EUR,

–      ponovno opravljanje praktičnega dela izpita: 125,00 EUR.

Plačilo mora biti izvedeno na naslov Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, Kotnikova ulica 19a, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0110 0600 0034 943, BIC: BSLJSI2X, koda namena: OTHR, namen: plačilo izpita, sklic: 00 2900-2021.

Prijavnice, skupaj s potrdilom o plačilu, sprejemamo do vključno četrtka, 15. 4. 2021.

 

Če se želite k izpitu prijaviti, izpolnite elektronsko prijavnico do vključno četrtka, 15. 4. 2021:

https://www.avp-rs.si/vozniki/izobrazevanja-in-usposabljanja/ucitelj-voznje-ucitelj-predpisov/izpit-pred-komisijo-za-ucitelje-voznje-in-ucitelje-predpisov/