(Ljubljana, 29. november 2019) Agencija za varnost prometa poleg preventive in vzgoje v prometu izvaja tudi strokovne nadzore v šolah vožnje. V Sloveniji trenutno deluje 136 šol vožnje. V Agenciji so že pred časom poudarili, da si želijo še intenzivneje povezovati ključne deležnike s področja prometne varnosti, saj le združeni lahko dosegajo dobre rezultate na področju prometne varnosti. S tem namenom so v Agenciji še dodatno okrepili izvajanje strokovnih nadzorov v šolah vožnje in se pri tem povezali s Policijo, Finančno upravo RS, Inšpektoratom RS za delo in Inšpektoratom RS za infrastrukturo.

V letošnjem letu je Agencija doslej izvedla 227 strokovnih nadzorov (od tega 118 rednih nadzorov, 29 nadzorov nad praktičnim delom usposabljanja in 17 nadzorov nad teoretičnim delom usposabljanja ter 63 skupnih nadzorov z drugimi organi). Od 227 strokovnih nadzorov v 68 šolah vožnje ni ugotovila nepravilnosti, preostalim je bilo izdanih 51 pisnih opozoril, v 108 primerih se je šolo vožnje ustno opozorilo na ugotovljene pomanjkljivosti ali pa pozvalo k predložitvi dokazil.

Namen izvajanja strokovnih nadzorov je predvsem v tem, da se lahko šolam vožnje svetuje, tistim pri katerih so bile ugotovljene nepravilnosti pa pomaga, tako, da lahko izboljšajo svoje poslovanje. Usposabljanje kandidatov za voznike mora namreč potekati tako, da bodo kandidati postali varni in dobro usposobljeni vozniki, ko se bodo po opravljenem vozniškem izpitu sami odpravili na cesto. S tem lahko največ pripomoremo k varnosti v cestnem prometu za vse udeležence.

Agencija za varnost prometa z zadovoljstvom ugotavlja, da se s strani šol vožnje po izvedenih strokovnih nadzorih kaže vse več zanimanja glede pravilnega izvajanja usposabljanja, pravilnega poslovanja in vodenja predpisanih evidenc. Pri nadzorih tako Agencija ugotavlja, da večina šol vožnje izvaja usposabljanje kandidatov dobro, strokovno in skladno s predpisi, kar se kaže tudi pri uspehu njihovih kandidatov za voznike na izpitnih vožnjah.