1. aprila 2018 je začel veljati Zakon o dajatvah na motorna vozila (ZDajMV), ki med drugim uvaja tudi dajatev na odjavljena vozila. Dajatev bodo morali plačevati tisti lastniki vozil, ki v enem letu po odjavi vozila iz prometa tega ne bodo ponovno registrirali ali predali v razgradnjo pooblaščenim izvajalcem. Prve zavezance lahko taka dajatev doleti od 1. aprila 2019 dalje.

Na koga se dajatev nanaša?

Dajatev za odjavljeno vozilo se plačuje za vozila kategorij M1, N1 in L2e. Obveznost plačila prvič nastane po preteku enega leta od odjave vozila, v skladu z zakonom, ki ureja motorna vozila, in nato vsako leto na datum odjave vozila.
Dajatev za odjavljeno vozilo se plačuje deset let od zadnje odjave vozila. Če se vozilo v tem času znova registrira, začne ta rok znova teči ob naslednji odjavi vozila.
Direkcija v 15 dneh po nastanku obveznosti plačila dajatve za odjavljeno vozilo pošlje lastniku odjavljenega vozila plačilni nalog za plačilo nastale obveznosti. Plačilni nalog velja kot odločba. Lastnik mora plačilo izvesti v 30 dneh po prejemu naloga. Pri izdaji naloga direkcija upošteva podatke o zavezancu za plačilo iz drugega odstavka 2. člena Zakona o dajatvah na motorna vozila (ZDajMV).
Če znesek obračunane dajatve za odjavljeno vozilo ni plačan ali ni plačan v celoti, direkcija pošlje predlog za izvršbo organu, pristojnemu za izterjavo davčnih obveznosti.

Koliko znaša dajatev?

Višina dajatve za odjavljeno vozilo se določi v višini 25 % letne dajatve, ki je za tako vozilo določena v skladu s 7. členom Zakona o dajatvah na motorna vozila (ZDajMV), brez upoštevanja oprostitev ali znižanj plačila letne dajatve, vendar ni manjša kot 25 eurov.

Plačevanje letne dajatve

Dajatev za odjavljeno vozilo se plačuje enkrat letno v enkratnem znesku.Če lastnik odjavljenega vozila prenese lastništvo na drugo osebo, ki ima sedež ali prebivališče v Republiki Sloveniji, novi lastnik postane zavezanec za plačilo dajatve za odjavljeno vozilo v istih rokih kot prejšnji.

Kdaj obveznost plačevanja preneha?

Obveznost plačila dajatve za odjavljeno vozilo preneha, če iz evidence registriranih vozil, ki se vodi na podlagi zakona, ki ureja motorna vozila, izhaja da je bilo vozilo:
– predano v razgradnjo v skladu s predpisi o varstvu okolja ali
– znova registrirano,
oziroma, če zavezanec upravni enoti ali nosilcu javnega pooblastila predloži:
– potrdilo o uničenju vozila v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja;
– policijski zapisnik, iz katerega izhaja, da je bilo vozilo ukradeno;
– dokazilo, da je bilo vozilo registrirano v drugi državi ali
– izvozno carinsko deklaracijo s potrditvijo izstopa vozila iz carinskega območja Unije.
Upravna enota ali nosilec javnega pooblastila takoj po predložitvi ustreznih dokumentov vnese podatke iz teh dokumentov v evidenco registriranih vozil.

Povezava na Zakon o dajatvah na motorna vozila (ZDajMV):
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6437