Dovoljenje za učitelja vožnje določene kategorije lahko pridobi oseba, ki:

1. ima najmanj srednjo strokovno ali srednjo izobrazbo;
2. je zaključila program izobraževanja za učitelja vožnje ustrezne kategorije motornih vozil in opravila izpit pred komisijo, ki jo imenuje direktor javne agencije, ali ji je izdana odločba javne agencije o priznavanju poklicnih kvalifikacij;
3. ima veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije najmanj pet let;
4. ni pravnomočno obsojena na nepogojno kazen zapora za kaznivo dejanje zoper življenje in telo, človekove pravice in svoboščine, delovno razmerje in socialno varnost, pravni promet, premoženje, gospodarstvo, spolno nedotakljivost, uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva, javni red in mir ali varnost javnega prometa;
5. ni bila pravnomočno kaznovana za dva in več prekrškov zoper javni red in mir z elementi nasilja;
6. ji v zadnjih treh letih ni:
– bil izrečen varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja;
– bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica;
– bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma prepoved uporabe vozniškega dovoljenja;
– bila izrečena prepoved vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije.

Ne glede na predhodno določilo, da mora imeti kandidat za učitelja vožnje vozniško dovoljenje ustrezne kategorije najmanj 5 let, pa drugi odstavek 32. člena Zakona o voznikih (Ur. l. RS, št. 85716) določa sledeče:

Dovoljenje za učitelja vožnje določene kategorije lahko pridobi tudi oseba, ki ima veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije najmanj dve leti, če že ima veljavno dovoljenje za učitelja vožnje druge kategorije najmanj tri leta.

Izobraževanje za učitelja vožnje se izvaja po predpisanem programu in traja 228 pedagoških ur. Program izobraževanja se nahaja tukaj.

Za uspešno dokončanje izobraževanja za učitelja vožnje mora kandidat po zaključku izobraževanja opraviti preizkus usposobljenosti.

Način prijave in plačilo

Za prijavo prek spletne strani, kliknite tukaj.

Prijavnica v fizični obliki se nahaja tukajword slikica

Termini usposabljanja:

Usposabljanja se izvajajo, ko je prijavljenih dvajset kandidatov. Rok za prijavo na usposabljanje je najkasneje 15 dni pred predvidenim datumom usposabljanja.

Kontakt: Mateja Jelovčan, tel.: 01/478 78 31, e-naslov: vozniki@avp-rs.si

                  Mateja Trontelj, tel.: 01/478 78 30, e-naslov: vozniki@avp-rs.si