Dovoljenje za učitelja predpisov o varnosti cestnega prometa lahko pridobi oseba, ki:
1. ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po višješolskih študijskih programih;
2. je zaključila program izobraževanja za učitelja predpisov in opravila izpit pred komisijo, ki jo imenuje direktor javne agencije, ali ji je izdana odločba javne agencije o priznavanju poklicnih kvalifikacij;
3. ima najmanj tri leta vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B;
4. ni pravnomočno obsojena na nepogojno kazen zapora za kaznivo dejanje zoper življenje in telo, človekove pravice in svoboščine, delovno razmerje in socialno varnost, pravni promet, premoženje, gospodarstvo, spolno nedotakljivost, uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva, javni red in mir ali varnost javnega prometa.

Izobraževanje za učitelja predpisov o varnosti cestnega prometa se izvaja po predpisanem programu in traja 210 pedagoških ur. Program izobraževanja se nahaja tukaj.

Udeleženci programa usposabljanja za učitelja predpisov se:

  • seznanijo z zakonodajo in drugimi predpisi s področja cestnega prometa v tolikšni meri, da razumejo cestnoprometne predpise kot bistveni element za varnost cestnega prometa,
  • pridobijo osnovna spoznanja o teoriji poučevanja,
  • spoznajo osnove in zakonitosti človekove duševnosti ter značilnosti vedenja različnih socialnih skupin (poudarek na udeležencih v cestnem prometu),
  • usposobijo za pravilno uporabo sodobnih načinov posredovanja znanja kandidatom za voznike motornih vozil,
  • pridobijo osnovna tehniška spoznanja o zgradbi cestnih motornih vozil, delovanju njihovih bistvenih funkcionalnih delov ter vzdrževanju vozil in
  • spoznajo druge pomembne elemente, ki praviloma vplivajo na varnost v cestnem prometu (stanje cest, človeški dejavniki, neugodne prometne situacije, vpliv vremenskih razmer na promet).

Za uspešno dokončanje izobraževanja za učitelja predpisov mora kandidat po zaključku izobraževanja opraviti preizkus usposobljenosti.

Način prijave in plačilo

Za prijavo prek spletne strani, kliknite tukaj.

Prijavnica v fizični obliki se nahaja tukaj:

PRIJAVNICA NA IZOBRAŽEVANJEword slikica

Termini izobraževanja:

Izobraževanja se izvajajo, ko je prijavljenih dvajset kandidatov. Rok za prijavo je najkasneje 15 dni pred predvidenim datumom izobraževanja.

Kontakt: Mateja Jelovčan, tel.: 01/478 78 31, e-naslov: vozniki@avp-rs.si

                   Mateja Trontelj, tel.: 01/478 78 30, e-naslov: vozniki@avp-rs.si