Prijava ne eNovice

Vpis v register šol vožnje

Vpis v register šol voženj

Dejavnost usposabljanja kandidatov za voznike opravljajo gospodarske družbe, javni in zasebni izobraževalni zavodi in druge pravne osebe zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, policija in vojska, ki izpolnjujejo pogoje, določene v 30. členu tega zakona in drugih predpisih.

Vloga za opravljanje dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike se vloži pri javni agenciji. Za opravljanje dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike javna agencija izda odločbo. Odločba se izda za tisto kategorijo motornih vozil, za katero šola vožnje izpolnjuje predpisane pogoje.

Obrazec vloge za vpis v register šol vožnje je v obliki priponke na povezavi, ki se nahaja tukaj:

Vloga_za_vpis_v_register_avtosol-AVP_ZVoz1

Vložnik poda vlogo za vpis nove šole vožnje v register šol vožnje in za naslednje spremembe (vpis ali izbris) učilnice, vadbene površine ter kategorij usposabljanja. Z vlogo se priložijo ustrezna dokazila; za vpis nove šole vožnje v register šol vožnje vsa dokazila, ki so navedena na drugi strani obrazca za vlogo, za vpis sprememb pa vsa relavantna dokazila o spremembi učilnice, vadbene površine ali kategorij usposabljanja.

O vseh ostalih spremembah v šoli vožnje se AVP obvesti z dopisom in priloži ustrezna dokazila.

Stranka pri vložitvi vloge za vpis šole vožnje v register šol vožnje plača upravno takso. Znesek upravne takse se lahko nakaže na račun Javne agencije RS za varnost prometa št. SI56 0110-0100-0315-637; sklic: 11  16560-7111002; namen nakazila: upravna taksa.

Upravna taksa je določena v Zakonu o upravnih taksah in znaša 22,60 EUR (za vlogo 4,50 EUR in izdajo pooblastila (odločbe) 18,10 EUR).

Javna agencija mora o vlogi za čezmejno opravljanje dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike odločiti v roku 45 dni od prejema popolne vloge. Če to opravičuje zahtevnost zadeve, lahko javna agencija rok za izdajo odločbe pred njegovim potekom s sklepom podaljša, vendar največ za 45 dni.

Šola vožnje sme začeti opravljati dejavnost usposabljanja kandidatov za voznike, ko jo javna agencija vpiše v register šol vožnje.

Šola vožnje, vpisana v register šol vožnje, mora v 15 dneh javno agencijo pisno obvestiti o vsaki spremembi, ki je nastala po vpisu v register šol vožnje, vezano na podatke v registru šol vožnje.

Če je šola vožnje izbrisana iz registra šol vožnje zaradi neizvajanja usposabljanja v skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, se sme ponovni vpis v register izvesti po preteku treh let od izdane odločbe o izbrisu iz registra šol vožnje. V tem roku se v register šol vožnje ne vpiše šola vožnje, katere zakoniti zastopnik ali strokovni vodja šole vožnje je oseba, ki je bila zakoniti zastopnik ali strokovni vodja šole vožnje, izbrisane iz registra šol vožnje.

Program usposabljanja kandidatov za voznike si lahko ogledate na tej povezavi.