Prijava ne eNovice

Vozniški izpit

Vozniški izpit za voznika motornih vozil lahko v Republiki Sloveniji opravljajo kandidati, ki imajo v Republiki Sloveniji stalno prebivališče ali začasno prebivališče več kot šest mesecev. Kandidati se lahko priglasijo na vozniški izpit pri katerikoli upravni enoti, za katerikoli lokacijo v Sloveniji, tako za teoretični kot praktični del izpita.

Vozniški izpit je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Izpit iz prve pomoči, ki je del izpita za voznike kategorij A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D in DE, opravi kandidat za voznika pri pristojni organizaciji Rdečega križa.

Pred začetkom praktičnega usposabljanja morajo kandidati za voznika opraviti zdravstveni pregled, in sicer pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, ki izpolnjuje predpisane pogoje. Seznam je dosegljiv na spletnih straneh Ministrstva za zdravje: (http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja/javno_zdravje_preprecevanje_bolezni_in_krepitev_zdravja/zakonodaja_o_voznikih/

K teoretičnemu delu vozniškega izpita se lahko priglasi kandidat za voznika, ki je opravil teoretični del usposabljanja v šoli vožnje. K praktičnemu delu vozniškega izpita za voznika motornega vozila ali skupine vozil, razen vozil kategorije G, se lahko priglasi kandidat za voznika, ki je v šoli vožnje po predpisanem programu končal usposabljanje za voznika. Listine, ki jih mora kandidat glede na kategorijo vozniškega izpita in namen priglasitve priložiti, so določene v 3. odstavku Pravilnika o vozniškem izpitu (Uradni list RS, št. 38/13 in 104/13)

K praktičnemu delu vozniškega izpita za voznika motornega vozila ali skupine vozil, razen vozil kategorije G, se lahko priglasi kandidat za voznika, ki je v šoli vožnje po predpisanem programu končal usposabljanje. Kandidati za voznike motornih vozil smejo opravljati praktični del vozniškega izpita, če izpolnjujejo pogoje, določene za pridobitev pravice voziti motorno vozilo.

Kandidati za voznike motornih vozil kategorije C1 ali C smejo opravljati vozniški izpit, če imajo veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B oziroma če so opravili vozniški izpit za to kategorijo vozil.

Kandidati za voznike motornih vozil kategorije D1 smejo opravljati vozniški izpit, če imajo veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj tri leta ali vozniško dovoljenje kategorije C1 ali C oziroma če so opravili vozniški izpit za kategorijo C1 ali C.

Kandidati za voznike motornih vozil kategorije D smejo opravljati vozniški izpit, če imajo veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj tri leta in imajo veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije C ali kategorije D1 oziroma če so opravili vozniški izpit za kategorijo C ali D1.

Kandidati za voznike skupine vozil BE, C1E, CE, D1E ali DE kategorije smejo opravljati vozniški izpit, če imajo veljavno vozniško dovoljenje za tisto kategorijo, v katero spada vlečno vozilo oziroma če so opravili vozniški izpit za to kategorijo vozil.

 

Opravljanje vozniškega izpita (68. člen Zakona o voznikih)

Kandidat za voznika motornih vozil opravlja vozniški izpit v izpitnem centru, ki ga sam izbere.

Na teoretičnem delu vozniškega izpita se ugotavlja, ali kandidat za voznika motornih vozil obvlada teoretično znanje vožnje, predpisano s programom usposabljanja. Na praktičnem delu vozniškega izpita se ugotavlja, ali kandidat obvlada praktično vožnjo določene kategorije motornega vozila oziroma motornega vozila s priklopnim vozilom v skladu s predpisi in na način, ki zagotavlja samostojno varno udeležbo z vozilom v prometu.

Praktični del izpita poteka v treh med seboj povezanih delih. Prvi del zajema pripravo na vožnjo in tehnično preveritev vozila glede na prometno varnost, drugi del zajema preizkus spretnosti z vozilom (preizkušanje posebnih elementov), tretji del pa zajema preizkus ravnanja pri vožnji vozila v prometu.

Vsebino in način opravljanja vozniškega izpita podrobneje določa Pravilnik o vozniškem izpitu (Ur. list RS, št. 38/13 in 104/13).

Strokovni nadzor (20. člen Zakona o voznikih)

Strokovni nadzor nad izvajanjem določb Zakona o voznikih in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, ki se nanašajo vozniške izpite, opravlja ministrstvo, pristojno za promet (Ministrstvo za infrastrukturo), javna agencija pa izvaja strokovni nadzor nad ocenjevanjem na vozniškem izpitu.