V primeru predelave vozila mora lastnik pridobiti posamično odobritev predelanega vozila. Predelava vozila je vsak poseg v že homologirano vozilo, ki le-temu spremeni značilne lastnosti.
Predelava vozila je tudi zamenjava homologiranih elementov vozila z drugimi.
Za odobritev predelanega vozila je potrebno vložiti vlogo. Vlogo se vloži na eni od strokovnih organizacij.

Posamično odobritev predelanega vozila lahko zahteva samo lastnik vozila.

Posamična odobritev predelanega vozila se začne z vlogo za posamično odobritev predelanega vozila, ki jo lastnik vozila vloži v strokovni organizaciji, ki je pooblaščena za opravljanje pregledov in odobritev predelanih vozil v postopku za ugotavljanje skladnosti vozila za določeno kategorijo vozil. Strokovna organizacija nato identificira vozilo, preveri in po potrebi dopolni podatke iz vloge ter podrobno pregleda vozilo in predloženo dokumentacijo.

Pregled zajema tako skladnost predelave vozila s splošnimi tehničnimi predpisi in navodili izdelovalca vozila kot tudi skladnost predelanega vozila s posamičnimi tehničnimi specifikacijami in drugimi predpisi o cestnih vozilih. Po pregledu strokovna organizacija izdela tehnično poročilo, v katero vnese preverjene in dopolnjene podatke o vozilu, tako splošne kot tehnične, in to tako za vozilo pred predelavo kot tudi po njej.

Stroški se obračunavajo za vsako vozilo posebej po ceniku, ki ga določi strokovna organizacija.