Smernice za projektno delo

Smernice za projektno delo2017-02-22T09:43:03+00:00

Smernice za projektno delo
Projekti naj bi tako potekali po vrtcih in šolah v skladu z naslednjimi smernicami:

· Aktivna vključenost učiteljev/vzgojiteljev, otrok, staršev v projektno delo (v vseh fazah projektnega dela tako pri izbiri problema, načrtovanju, izvedbi in evalvaciji)

· Uporabljeni različni pristopi in metode dela pri obravnavi teme (npr. likovno ustvarjanje, pogovor, branje, poslušanje, razlaga, delo na terenu, gibanje itd. z namenom da čimbolj celostno zajamemo področja otrokovega razvoja)

· Vključevanje vsebin pri različnih predmetih, aktivnostih (pri slovenskem jeziku, spoznavanju narave in družbe, telesni, likovni, glasbeni vzgoji itd. z namenom, da posameznik določeno temo spozna z različnih vidikov)

· Kontinuirano izvajanje projekta dalj časa (obdobje od novembra 2010 do aprila 2011, da se osnovna sporočila in spremembe vedenja utrdijo)

· (aktivna) vključenost drugih v izvajanje projektov (starši, policija, občinski SPV, drugi z namenom, da je uspešnost učinkov večja če npr. starši spremenijo ali utrdijo svoje varno ravnanje)

· spremljanje in evalvacija projektnega dela s predstavitvijo rezultatov, izvedbe itd.

· Izpeljava posebnih dogodkov na temo pripetosti med vožnjo v osebnih avtomobilih (srečanja za starše, demonstracija pravilne uporabe otroških sedežev, razstave izdelkov itd.)