Rezultati projektnega dela - Agencija za varnost prometa - AVP

Rezultati projektnega dela

Rezultati projektnega dela2017-02-22T09:15:56+00:00

Evalvacija projekta se izvaja na različnih ravneh od evalvacije medijske kampanje preko javnega mnenja, izvajanja projektnega dela pri učiteljih/vzgojiteljih, otrocih in njihovih starših, opazovanja dejanske uporabe varnostnih pasov in otroških varnostnih sedežev. Na splošno lahko ocenjujemo, da je projekt Pasavček zelo uspešen, kar kažejo tudi podatki evalvacije tako s strani uspešnosti projektnega dela po šolah in vrtcih, kot evalvacija medijske kampanje in rezultati opazovanja pripetosti otrok v otroških varnostnih sedežih, ki se iz leta v leto povečuje.

Evalvacija projekta je opravljena vsako leto za različne aktivnosti, ki so se znotraj projekta izvajale. Tako se izvaja evalvacija:
– evalvacija projektnega dela po šolah in vrtcih z evalvacijo uvodnega izobraževalnega seminarja za učitelje, evalvacijo izvajanja projektnega dela s strani učiteljev/vzgojiteljev, otrok in njihovih staršev
– evalvacija medijske kampanje (izvedena v letu 2007, nato pa v okviru nacionalne akcije Varnostni pas): V okviru evalvacije medijske kampanje se je preverjalo vsako leto priklic kampanje, medije priklica, poznavanje osnovnega sporočila kampanje, privlačnost kampanje, doseganje ciljev kampanje ter stališča in samoporočano vedenje glede uporabe otroških sedežev in varnostnih pasov.
– spremljanje uporabe otroških varnostnih sedežev in varnostnih pasov z opazovanjem po sistematični metodologiji, ki upošteva funkcijo vožnje, vrste cest, čas vožnje, različne kraje, pozicijo v avtomobilu itd.

 

Rezultati projektnega dela
Glede izvajanja projektnega dela v vrtcih in osnovnih šolah število sodelujočih skupin/oddelkov ter tudi otrok narašča:
Tabela: Pregled števila sodelujočih oddelkov/skupin, otrok in strokovnih delavcev v okviru projekta Pasavček.

 

Šolsko leto

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

SKUPAJ

Število sodelujočih skupin/oddelkov ob prijavi

22*

920

986

1.154

1.217

1.194

976

709

678

7834

Število sodelujočih skupin/oddelkov do konca

21

547

746

802

845

724

603

350

4638

Število sodelujočih učiteljev/vzgojiteljev

25

Cca. 1.000

1.490

1.906

2.327

2.254

2.437

1.860

1.200

13499

Število sodelujočih otrok

476

10.341

17.000

22.980

23.366

23.057

19.538

15.289

12.500

144547

 

Tabela: Pregled preventivnih dogodkov v okviru projekta Pasavček* prvo leto je potekal pilotski projekt v izbranih vrtcih brez širšega povabila

 

Dogodki Pasavček

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

SKUPAJ

DEMO SEDEŽI

62

23

35

85

DOGODKI

60

72

89

132

154

122

36

10

6

681

 

Evalvacija projektnega dela
Evalvacija projektnega dela v vrtcih in šolah (podani so rezultati za lansko šolsko leto) daje pozitivne rezultate tako na strani učiteljev in vzgojiteljev, ki ocenjujejo vsebine kot koristne (povprečna ocena 3,35 na lestvici od 1-5), podobno se je pokazalo tudi pri starših, izboljšano znanje in spretnosti glede otroških sedežev in varnosti otrok, bolj pozitivna stališča do uporabe.
Prav tako poročajo, da so pri projektnem delu uporabljali številne različne metode dela: v največji me
ri pogovor (89%), 70 % še plakate, tiskano gradivo, kratko predavanje in demonstracija, 27 % jih je uporabilo druge pristope (video, likovno ustvarjanje, ples, srečanje s policistom, sprehod, delavnice, igro vlog …). Glede vsebine so posvetili 34% časa pripenjanju otrok, 19 % značilnostim otrok, 12 % namestitvi otroških sedežev, spretnostim, značilnostim prometnih nesreč z udeležbo otrok.
Evalvacija je pokazala, da so bili v projektno delo vključeni tudi starši in otroci. Glede na aktivnost so bili pri načrtovanju projektnega dela najbolj aktivni vzgojitelji/učitelji (62%), otroci (35%) in starši (15%) v manjši meri; pri izvedbi pa so najbolj aktivni otroci (50 %), vzgojitelji/učitelji (40%), starši pa samo 10%.
Učitelji in vzgojitelji so poročali o naslednjih težavah pri projektnem delu: nanašale na premalo časa (15,2%), organizacijske težave, materiali, vodstvo šole; le 7 % navaja težave s starši (nesodelovanje).
Vzgojitelji /učitelji naj bi največ pridobili na področju poznavanja in namestitve OVS, 59% meni, da bodo starši bolj dosledni pri uporabi OVS, 40 %, da se bodo starši tudi sami bolj pogosto pripenjali. 60 % jih meni, da bodo otroci bolj pogosto uporabljali OVS, ter 50 %, da bodo opozarjali tudi svoje starše glede varnostnih pasov.
Organizacijska in strokovna podpora je bila ocenjena kot dobra (3,5 povprečna ocena na lestvici od 1-5), 9,6 % jih je pogrešalo dodaten strokoven material, 4,5 % pogrešalo potrditev (povratno informacijo), sodelovanje z občinskim SPV. 21,7 % jih je posebej pohvalilo strokovnost, 9,5 % pa razpoložljivo pomoč.

 

Objektivno opazovanje uporabe otroških sedežev
V okviru projekta Pasavček je bila leta 2005 pripravljena celovita enotna metodologija za izvajanje opazovanja pripetosti v osebnih in drugih vozilih, torej uporaba varnostnih pasov in otroških varnostnih sedežih na vseh sedežih v vozilu. Metodologija se še vedno uporablja, tako da lahko primerjamo podatke med posameznimi leti.
Rezultati dosedanjih opazovanj kažejo, da se pripetost otrok med vožnjo iz leta v leto povečuje za 5 – 7 %, saj je po projektu Pasavček v prvem letu pripetost narasla za skoraj 7 % (z začetnih 53,7% na 60,4%), v zadnjih letih pa se je še povečala na 91,8 % v povprečjupripetih otrok (maj 2011), kar je posledica tudi številnih aktivnosti v okviru projekta Pasavček.
Opazovanja so pokazala tudi, da se ženske bolj pogosto pripenjajo z varnostnim pasom kot moški, da je pripetost najvišja na avtocestah, najnižja pa na ulicah v naselju, ker ljudje verjetno podcenjujemo možne posledice nesreč pri vožnjah na kratkih razdaljah in nižjih hitrostih (znotraj naselja 50 km/h). Prav tako se je pokazalo, da je pripetost nižja v podeželskem okolju v primerjavi z urbanimi mestnimi središči.
Kljub temu pa se večina prometnih nesreč zgodi v bližini doma udeleženca v nesreči (približno v radiju 20 km od doma), varnostni pas in otroški sedež pa ima največjo učinkovitost zmanjševanja posledic nesreče pri nižjih hitrostih (do 80 km/h).

Tabela: Pregled deleža pripetih otrok po letih ne glede na starost ter pozicijo (spredaj-zadaj)

 

Leto

Delež pripetih otrok v OVS – Skupaj

Voznik

Potnik spredaj

Potnik zadaj

2005 – 1. merjenje

53,3

2005

57,15

85,5

86,6

28,4

2007

65,79

79,3

83,0

38,4

2008

71,98

86,8

88,7

50,1

2009

80,1

92,3

86,6

60,1

2010

91,7

91,6

92,9

50,4

2011

94,0

93,1

94,5

66,5