(Ljubljana, 16. april 2020) Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji 15. aprila 2020 sprejela Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, s katerim podaljšuje veljavnost vozniških dovoljenj in izkaznic o vozniških kvalifikacijah do 17. junija 2020. S spremembo Odloka o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah, ki je bil prav tako sprejet na dopisni seji 15. aprila 2020, veljavnost prometnih dovoljenj prav tako podaljšuje do 17. junija 2020.

Veljavnost vozniških dovoljenj Vlada RS z odlokom podaljšuje do 17. junija 2020. Podaljšanje velja tudi za vozniška dovoljenja in izkaznice o vozniških kvalifikacijah, ki jim je veljavnost zaradi prepovedi potekla v obdobju od uveljavitve Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 27/20 in 32/20) do uveljavitve tega odloka.

Do 17. maja 2020 se z odlokom zaradi omejitve gibanja prebivalstva in zajezitve ter obvladovanja epidemije COVID-19 začasno prepoveduje ponujanje in prodaja blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, v kar sodi tudi prepoved izvajanja dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike, program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov, program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo in program izobraževanja in dodatnega usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo.

Prav tako se do 17. maja 2020 prepoveduje naloge opravljati pravnim osebam ali samostojnim podjetnikom posameznikom, ki opravljajo naloge tehnične službe, strokovne organizacije in pooblaščene registracijske organizacije.

Do 17. maja 2020 se pooblaščenim organizacijam prepove izvajanje usposabljanj in preizkusov znanja za pridobitev temeljne kvalifikacije za voznike motornih vozil v cestnem prometu, rednih usposabljanj za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij, začetnih in obnovitvenih usposabljanj voznikov za prevoz nevarnega blaga, osnovnih in obnovitvenih strokovnih usposabljanj ter preizkusov usposobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov, zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike in voznikov motornih vozil za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja ter kontrolnih zdravstvenih pregledov voznikov motornih vozil in usposabljanj ter preverjanj usposobljenosti za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki.

Agenciji za varnost prometa se prav tako do 17. maja 2020 prepove izvajanje izobraževanj in dodatnih usposabljanj učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje, usposabljanj za ocenjevanje na vozniškem izpitu in dodatnih usposabljanj ocenjevalcev na vozniškem izpitu, edukacijskih in psihosocialnih delavnic, osnovnih in obdobnih strokovnih usposabljanj ter preverjanj usposobljenosti presojevalcev varnosti cest, preventivnih programov, kampanj in akcij za varnost cestnega prometa na javnih krajih ter vozniških izpitov.

Podaljšanja ADR certifikatov o usposobljenosti voznika se z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Sloveniji ne ureja, saj se je njihovo podaljšanje uredilo v večstranskem sporazumu, ki ga je ministrstvo za infrastrukturo podpisalo 20. marca.

S spremembo Odloka o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah se veljavnost prometnih dovoljenj podaljšuje do 17. junija 2020.

S spremembo se črta tudi besedilo, ki ureja podaljšanje veljavnosti ADR certifikatov za prevoz nevarnega blaga. Podaljševanje teh certifikatov je namreč urejeno na podlagi večstranskega sporazuma M325, ki ga je ministrstvo za infrastrukturo podpisalo 23. marca.

Odlok določa tudi, da se mora letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu kljub podaljšanju veljavnosti prometnih dovoljenj plačati od datuma poteka veljavnosti, kot je to navedeno na prometnem dovoljenju.

Če letna dajatev ni obračunana v postopku ponovnega podaljšanja veljavnosti prometnega dovoljenja, jo obračuna Direkcija RS za infrastrukturo, ki za ta namen pridobi podatke iz evidence registriranih vozil. Če znesek obračunane dajatve za odjavljeno vozilo ni plačan ali ni plačan v celoti, direkcija pošlje predlog za izvršbo organu, pristojnemu za izterjavo davčnih obveznosti.

 

Celotno besedilo obeh odlokov je dostopno na spletni povezavi:

https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020052.pdf