Vlada Republike Slovenije je dne 23. 12. 2021 izdala O D L O K o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 201/2021.

Odlok določa spremembe glede veljavnosti PCR in HAG testov, kot je navedeno spodaj.

1. člen

V Odloku o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21, 177/21, 185/21, 190/21, 197/21 in 200/21) se v 3. členu v drugem odstavku v prvi alineji za vejico doda besedilo: »pri čemer se kot izpolnjen pogoj testiranja šteje dokazilo o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa,«.

2. člen

V 12. členu se v prvem odstavku 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah in na njihovih vajah,«.

3. člen

V 14. členu se za sedmim odstavkom doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Ob in na prevzemnih mestih ni dovoljeno konzumiranje prevzete hrane in pijače.«.
Dosedanji osmi, deveti, deseti in enajsti odstavek postanejo deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek.

4. člen

V 17. členu se v prvem odstavku za besedilom odstavka, ki postane prvi stavek, doda nov, drugi stavek, ki se glasi:
»Največje dovoljeno število udeležencev na javnih kulturnih prireditvah je 750.«.

5. člen

V 18. členu se v prvem odstavku za besedilom odstavka, ki postane prvi stavek, doda nov, drugi stavek, ki se glasi:
»Največje dovoljeno število udeležencev na javnih športnih prireditvah je 750.«.

POSEBNE DOLOČBE

6. člen

Ne glede na peti odstavek 14. člena odloka je dovoljeno izvajanje gostinske dejavnosti strežbe jedi ali pijač v sedečem režimu v noči med 31. decembrom 2021 in 1. januarjem 2022.
Ne glede na 2. člen odloka morajo gosti pred vstopom v gostinski obrat, kjer se v noči med 31. decembrom 2021 in 1. januarjem 2022 izvaja gostinska dejavnost strežbe jedi in pijač, opraviti testiranje s presejalnim testom HAG za samotestiranje ali pa negativni rezultat testiranja dokazovati s testom PCR ali testom HAG, ki ni starejši od 12 ur od odvzema brisa.
Odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo gostinsko dejavnost strežbe jedi ali pijač v noči med 31. decembrom 2021 in 1. januarjem 2022, določijo mesto samotestiranja, ki se izvede pred vstopom v gostinski obrat. Za namen dokazovanja samotestiranja odgovorna oseba iz prejšnjega stavka posreduje osebi iz prejšnjega odstavka evidenčni list, ki vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in podpis testirane osebe.

7. člen

Ne glede na 15. člen odloka se 24., 25. in 31. decembra 2021 ter 1. januarja 2022 dovoli zbiranje ljudi skupini oseb, če gre za člane največ treh gospodinjstev. Zbiranje oseb iz prejšnjega stavka je dovoljeno pod pogojem, da vse osebe, starejše od 6 let, pred zbiranjem opravijo testiranje s presejalnim testom HAG za samotestiranje.

KONČNA DOLOČBA

8. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. (t.j. dne 24.12.2021)