Vodstvo 2017-10-23T11:06:01+00:00
Organiziranost

Organa agencije sta direktor in svet agencije.

Direktor agencije:

Direktor agencije je mag. Igor Velov.

Direktor zastopa in predstavlja agencijo. Organizira in vodi delo ter poslovanje agencije, izdaja pravne akte v posamičnih zadevah, predlaga poslovno politiko in ukrepe, predlaga program dela ter finančni načrt agencije ter letno poročilo, pripravlja predloge splošnih aktov, ki jih sprejema svet, in druge strokovne podlage za njegovo delo, izvaja program dela in poslovno politiko agencije, podpisuje dokumente in pogodbe, ki se nanašajo na poslovanje agencije, zagotavlja, da agencija posluje v skladu z zakoni, predlaga sklic seje sveta, pripravlja poročila o delu in poslovanju agencije ter poroča svetu o poslovanju agencije ter opravlja druge zakonsko opredeljene naloge.

Svet agencije ima predsednika in člane, imenovane s strani ustanovitelja agencije in izbranih na podlagi javnega poziva izmed predstavnikov uporabnikov, strokovnih organizacij in organizacij civilne družbe. Člane sveta imenuje vlada za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Člani sveta Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa:
– Jure Prestor, predsednik,
– mag. Vesna Kerstin Petrič, namestnica predsednika,
– mag. Emilija Placer Tušar
– mag. Srečko Jarc,
– dr. Peter Lipar
– Lidija Flajs,
– David Razboršek,
– dr. Marko Polič,
– dr. Marjan Bilban,
– Barbara Klemen,
– In Zvonko Milković.

Svet skrbi za delovanje agencije v javnem interesu, sprejema splošne akte agencije in s soglasjem vlade morebitno tarifo, sprejema program dela in finančni načrt, letno in druga poročila agencije, predlaga imenovanje in razrešitev direktorja ter daje soglasje k imenovanju namestnika direktorja, daje usmeritve in navodila za delo ter predloge in mnenja o posameznih vprašanjih, imenuje strokovne komisije in druga delovna telesa za obravnavanje in proučevanje posameznih vprašanj ter opravlja druge zakonsko določene naloge.

 

HVALA

ZA PRIJAVO!